BANGZIAKA ?.. PATHIAN THAWM A DAIH VENGVENG SEK

BANGZIAKA ?.. PATHIAN THAWM A DAIH VENGVENG SEK
Pastor Rawna Kopsiam

RawnaKopsiam

Khristian hinkhua ah thil lamdang leh theihsiam haksa taktak a hong om nak sek hi. Nopna leh kipahna i tuah lai in kipak a laam in Toupa kiang ah kipah thu i gen thei sek hi. Ka thumna Pathian in hon dawng chia kipaktaka i om hun bang om sek. Himahleh i hinkhua a haksatna namenlou i tuahlai a mangbang tak a i om lai a mangbat lai a huhpahpahpa nai gige i chih sekpa uh koi lam a omta a hiale. Hiai hun tak a bangdia Pathian thawm dai vengveng nak sek a de aw. Hiai hun khawng eivoi kin taktak a hong chet hun ding. Hilehleng huchi het lou, a thawm dai vengveng mai. Kon paisan kei ding chipa koi a omta a hia le?

Veitnam gal omlai in Americate nupa khat tanchin lung hon khoih mahmah om hi. A Tapa tang khat neihsun uh galkap ding in sawl in om kha tei hi. A nu leh pan ngaihtuah mahmah in zing leh nitak in damtaka hong tun kik theihna ding in Biakinn ahvathum sak gige uhi. Himahleh bangtan hiam nung in thu hoihlou hon zata uhi. A tapa uh galten kaplum kha uh. Nupa te lungkham lua in ann leng nethei lou zen in sawtpi tak om uhi. Nikhat chimawh kisa in Pastorpa kiang ah vahoh in hiai dotna vadong uhi. Ka tapa dam a hong kik theihna ding in ka thumthum mai ua, Himahleh bangtan hiam nung in a dawnna ka tapa sih thu ka za maimah uhi. Ka tapa a sihlai tak a Pathian koi a om a hia ? Na tapa a sih lai in Pathian a tapa Jesu a sih lai a a om na mun mah a om ding ahi. Zan leh tuni leh tangtawn a dang ngeilou Pathian ahi chi in Pastor pan a na dawng hi.
Jesun leng a thuak ding haksa sa mahmah in pa aw ahih theih liai aleh hiai nou in hon pel mahmah hen chi ngutngut hial mahleh a thuak ding leh sih ding kikhel tuan lou hi. Jesun a deih dan a nget khit in a hihang in nang thuthu hi zaw hen a chih theih in a tung a thil hong tung bangbang pua siam mahmahta hi ding ahi. I deihdan i nget zohchiang a ahihang in nang thuthu hi zaw hen i chih theih louh ziaka i tunga thil hong tungte posiam lou sek hizaw ding i hi. Jesun ka hakkol pua unla kei a pan in zil un chi ahihman in a mah apan i zil theih zel uhleh i puak gikte uh zaang tuam mahmah dinga thei leng theisiam mai ding i hi.

Mary leh Marthate unau in a sanggampa uh hihdam ding a Jesu a sap lai un bangdia vapai pahlou a hia? Nili a daih vengveng sung in Damloupa lah a na si man daihsi a. Toupa hiai a om hilechin zaw ka sanggampa uh silou ding hia chih louh ngal gen ding thei nawn lou uhi. Eiloi hile zaw Jesu a na mai kawk a tu phingphinga na bang zawng dia hong paina hia chi a na hansan zialzial ding hi hang a maw. Ei deihdan pen chiten tun lou in Toupa na thu bang zel in hi zaw hen chih kisin lehang bang a chi di.

Kum 2001 Dec kha bullam in ESC Saptuamte missionary Mr Khuolpao Tripura a om zan khat migilouten a inn a valut in tem toh vasat zialzial ua si ding a gingta in tai san uhi. Khuaphawk lou in zan khua in tua missionarypa amah kia in a innluahna ah om hi. Zingkhua hong vak in damdawi inn ah paipih uhi. Gam teng a pai unla tanchin hoih va gen un. Ken khovel tawp pha in kon ompih ding chipa, missionarypa sihsual a aom zan a koi a na om a de aw. Ahihkeileh migilouten a vasat zialzial lai un a mu thou awm si dia bang dia a nna semtu hichi thuaksak a tel de aw. A hun tak in chu theihsiam haksa tak ahi chi ua.
Missionarypa damdawi inn a pan kintak in damsiang in pawt khia hi. A kemtu Doctor bang in chu a sih lou lamdanga sak kia hilou in kintak a ahong dam siangpah mawk zel lamdang salua in chin Super power kigolh ahi chi hial dan ahi ve. Hiai thuakna tawh kisai in ESC Saptuam sung chauh hilou in Khristian hiai thu zakhata phawt lungsim deng mahmah in thumna in naktak in kipang khawm hi. Kei mahmah in leng hiai thuakna tawh kisai in Shillong a ESC Biakinn ah Pathian thawm a daih vengveng lai in chih thupi a nei in ka vagen kha hi. Alehlam tak ah missionarypa chawmtu ding bang hong kibehlap hi. A hun lou banga piang huailai a ka omna Sepaih Saptuamten leng hun bangtan hiam sung missionarypa chawm nang in sum ka thawn kha tei uhi.
Pathian in a thawn a zaw thuak sak lou hial eive maw chih sim in a om thak phing a ka. Thuak khak ding a ngap huai kei a hileh leng a gah zaw a manpha chi ua. A min a thuak ding Toupan hon dong leh kuaman ken ka thuak ding chi ngam tuan lou ding i hih chiang ua. Hon dong sese lou a Pathian in poimawh a sak bang a hon thuak sak guih leng hoih zaw mah bang maw. A mi siangthoute thuakna leh sihna lah a manpha ngala.Hiai bang sawisaknana thuak kha Mr Khuolpao kiang ah na thuak nawn ut hia chile bang hon chi dawn de aw maw. En lah tua bang thuak khak ding kilau lua ahih chia.

Israelte gamdai a kum 40 a vakvaih lai un Pathian in a nek ding un mana leh a mehding un sa pia zel hi. Kanaan gam ahong lut chiang un bel mana leh sa piak khawlsana, Gal a dou ua a zawh tam uh leh nek ding tam mai ding. Gam a lak tam uh leh a gam ding uh lian mai ding hi. Gal a dou tam peuh uh leh gim ding ua ahihang in a gam uh lian semsem ding a kipahna tawh kidim semsem ding uhi. Khristiante leng i thuak gimna in khalam ann nek ding hong pia zelzel hi zaw hi. Thuak ngeilouten kipahna gen ding leng nei ngeilou uh eive. Pathian thawm a daih vengveng sek ziak maw hehpihna a hauh luat ziak ahi zaw.Hiai thawm daih vengveng na tungtawn a midangten leng a thupina a muh tei zel uh bang deihsak lua zel ahih chia.

Khovel hun na nung lam ahita a, Setan thu neihna hun bei dekdekta ahihman in setan nna sep hahpan mahmah hi. Khristiante thuakna leh sawisakna thu na zatam semsem lai ding. Pathian in poimawh a sak leh nang leh kei leng a zatute chauh hilou in a thuaktu a i pantei mel kuan a theia. Setan in hiai thuaknate zang in sermon kilawm tak mai nang hon zohtheihna ding in hong gengen ding hi. Na thuak chiang a Pathian in hong huh pahpah lou hial ding ahi. Khristian tamtakte a thuak laitak uh mu gegu napi in honkhia ut het lou hi. Nang om matham in leng Khristian tampiten a thuakta ua hun khia mahmah lou ahi. Pathian in leng thil teng hihthei taktak lou ahi. A nungzuite bang leng ngawngtan toh Cross a kilhlup toh sathau sa a kang toh kuamah hutkhiak a nei kei. Hondampa chi a na sapsap uh kha hondampa taktak ching zou lou ahi. A nungzui 12te leng kuamah thuakna leh haksatna apan a hutkhiak zohlouh kha maw. Tulai Khristiante hon hun khia ziahziah ding chih chu kahase hi mai.

Juda Iskariot kum thum mahmah a nungzuipa leng a humbit zou kei. Ken ka ut dandan a ka zat mai ahi.Nidang in dawi hawl pawt sek chi in minthang mahleh Juda sung a ka lutlai mu gegu napi in hon hawlpawt zou kei. Juda humbit ding in Jesun thuneihna a nei kei. Kum thum sung Juda Iskariot in a sum uh a na nekguk sek lai in leng Jesun a theilou ahi kei a, bawl hoih zoulou ahi zaw. Jesu a man ua taisuah thei lou ding in a hen tang ua huai lai tak in Juda awklum ding in thu ka pia a va awklum mai hi. Jesun bang mah hih theih a nei kei. Jesun thu neihna taktak a neih louh ziaka Khristianten thuakthuak na hi uh. Na thuak tou zel lai ding uh chih khawng setan in chilphuan pawt zen a sermon a piak ut lam tak thu ahi. Khristian nungtawlh, puksia gawp thou zou nawn loute hinkhua khawng amah din mun Pathian a pan mangthang ahihna gen mawina zutman nang in zang nuam mahmah sek hi. A nungzuite leng veng zou lou in nang bang hon chi ven bit zoh mahmah dia.Sam 121: 4 apan na sim suk leh hichi in kigelh hi. Ngai in Israel chingpa lusu lou ding a, ihmu lou ding hi. Tangtawn Toupan nang hon ching ding hi... Tangtawn Toupan thil hoihlou khempeuh a pan nang hon ching ding hi.... Jesu Pathian taktak hileh hiai Bible changte tangtun na dia na thuak ma a hon honkhia mahmah ding ahi. Hiai bang thute Setan in na kianga hong gen chiang in hiaite phawk thak zel in.

Thuaknate Pathian in a thupina i muh theihna dinga kisakkhawlna hun hon bawlsak ahi zaw. Tua bang a kisak khawlnatenatheihsiam kei leh setan in na kiang a Pathian in a mite kem taktak lou ahi, chih thu hong gen chiang in na na gingta khapah ding hi. Juda Iskariot tanchin hi nang a ding in warning dan in la inla ding kip in, huchih kei leh nang leng na puk kha ding hi. Nang kei non piaksa tengteng ka humbit hi. Mangthang ding tapa lou ngal khat lel zawng a mangthang kei hi. amah lah laisiangthou thu a tangtun theihna ding a mangthang ahi ngala.( Johan 17:12)
Peter leng etteh in nei in. Peter nang leng kei non phengphit san theihna ding in setan in buh sep bang a hon sep a hon sawisak sawm ahi. Himahleh na puk louhna ding in ka hon thumpih hi.Jesun chi hi.( Luka 22:31 ) A ginna a lampial lou ding in Jesun Peter kembit hi. Zingchiang in bang hon suahpih diam chih bel thei kei hang in, Ahihang Job mah banga Aman kei hon that hial leh zawng ken a mah ah lametna nga lailai ding inga, a maitanga ka gamtatna gum lai ding hi'ng ( Job 13:15) achih bang a ei leng kihangsan sak mahmah kul hi gaal dou i hih chianga. I thuak leh zawng a ziak om a Toupan hong thuak sak ahi chih ngaihtuah in nei in. Shadrak,Meshak leh Abednego in bang a gen uale. Nebukhadnezar aw na mai a ka kihut uh kul lou hi, haltuina meiphualpia paihluta ka om uhleh a nna ka sep uh Pathian in hon hutheia, na khut sung pan hon hukhe ding hi. Hon hukhe kei ta zong in kumpipa aw na pathiante nna sem lou ding, na tunkhiak milim zong belou ding hi ung chih na theih ka deih uhi hangsan tak in chihsan uhi.( Dan 3:16-18).

Singnou leh meh ding annteh lou hing i suan chiang in nisa leh vuahpi a pan a bit nang un a tung uah zak / koih kinei zel hi. I thilsuan a hong letdeuh ching in bel a tungkhuhna kila khia sek hi. Nisa in haikeu hen i chih na hilou in chin nisa leh vuahpi thuak le uh leng thuakzouta ding i chih man ahi. Toupan muan huai hong sata hi in teh unau. Toupa na thu bang zel in ka tung ah tung hen i chih theih chiang in Pathian thawm a daih vengveng hun in leng i theisiam teita ding uhi. Sih tanpha in ginawm in huan hinna Lallukhu ka hon pia ding Toupan chi hi.

I tulai khovel thu leh la uh gen tel lou a zoh ka sawm sim chu a hi na a, kam khat kam nih kon gen thak mai ding. A tung in thagum toh i hih hehu ua, thawm ging a ngaih mahmah hi. Lampi zuihna leh thumnate in a hon zui nawn hi. Pastor leh Upa thaunilhna tang saptuam pawl tuamtuam apan pai khawm in thumna inei khawm uhi. Damdawi inn ah tunitan in programme tatsat lou in om tou den Ann ngawl thumna toh. Gahsuah hong om guih mai de aw i chihsim lai in dawnna om lou. I sapsap uh Pathian thawm dai vengveng a bang mai mah hi. Bangziak ahi de aw. Pathian thawm hong ging pah hehu henla i thilnget uh bang lohching pah hile hang pahtawinate thupinate vaihawmnate leh thuneihnate tan sawm in kei ziak ahi, kou ziak ahi chi in Pathian thawm hong neipa i mangngilh kha zel duam maw. Mosi in leng gamdai a suangpi apat dawn dingtui asat pawt lai a Pathian a pahtawi khak louh ziak a Kanaan gam luah zou lou ahi kha. Ei leng i lamet vaihawmna tuam sung ah a zarzou ding in i lut kei kha ding uh pilvang ni. Dai unla Pathian ka hi chih thei un chih hon sinsak ut ahi diam.

Na puklouhna ding ua hon veng thei leh a thupina mataka nakpi taka nuamsa a nin bang lou a nou hon koih theipa hondampa Pathian tak kia kiang ah i Toupa Jesu Khrist ziak in hun himhim om ma leh tu leh tangtawn dong in pahtawinate thupinate vaihawmnate thuneihnate om hen Amen Halleluiah.