A HEHPIH HUAI JUDA ISKARIOT

A HEHPIH HUAI JUDA ISKARIOT
By Pastor Rawna Kopsiam

RawnaKopsiam

Bible a min omte hoihsa leh ngaina in tuni tan in min ding in i lasawn zel lai uhi. Himahleh hiai Juda Iskariot min hoihsa a tate tute min dia phuah ngam vang mahmah ding hi. Juda Iskariot khovel ah khat chauh om henla a dang tua bang min pua kuamah om nawn kei maileh. Amah a din pianglou hileh a hoih zaw ding chih khum sanga na zaw dang om thei lai diam. Pianglou himai leh amah a din a hoih zaw ding chih nung a tua bang min vaphuah lailai ding leng a bilh a thou lou chite i bang kha ding. I Bible ua Juda min pua tampi a om man in a kitheih tuamna ding in hiai Jesu man sakpa Juda Iskariot chih in a om hi. Juda gam a om kerioth khua a teng ahih man ahi.

Tulai Saptuamte lak ah amin a langtang in pua hial kei mah lehang hiai Juda Iskariot khatan tang/kikoppih tampi om i hi kha ding uh chih lau huai ka sa mahmah hi. Hiai dotna ka hon bawl nuam hi. Theih loupi in/theihlouh kar in Jesu zuau san a man saktu ahih theih diam? Jesu zuaka a na kitheih mawh khem bawl khinta i hi diam? Sappau a traitors chih bel khatvei lai a a heutupa a dia ginawm leh muanhuai taka om napi in a khonunga phengphitsan. Amah kalh zawng a gamtang. Juda Iskariot bang in sum i ngaihnat luat man in bangzahvei Jesu i na phengphit santa a le. Sum mai ah zaw Jesu nawlkhin zawk a sum lak ziau mai hi baihlam mahmah sa hi ve hang aw maw.

Jesu a mat theih nang un Siampu liante leh Juda Sakhua heututen Juda Iskariot apoimoh taktak uh hi in na thei hia? Kum thum sung khawng nna a sep nung in Jesu thei tumlou sakhua heutu a om lai tel ding ua hia? Temple leh Synagogues khawng a thugen in a mai uah a kilang mun mahmah ngala. Juda Iskariot in Jesu a vatawp chitchiat a phat tuam na om ding in ka gingta thei kei. Amat sawmten a mel apuam nak theih lua mahmah ding uhi. Juda sung a setan a lut ziak in a kisa lah maimai ahi zaw ding. Amah leh mah kituisa buah mai ahi zaw. Siampu lianten sum piak a na chiam himhim uh leng a bang haina a di uam ah. Ahialah Bible thu tangtunna ding ahi daih zel hi. Setan kisa lah law na in chin Bible thu tangtun na dia gamtang tang a hihlam kithei lou a diam ah.

Juda Iskariot a thilhih a kisikpah a, thilhih khial ahi chih Siampu liante kiang ah a vagen na a, Siampu lianten hehpih huai a na sa khawl lou a na ngaihsak vak lou uhi. I melmapa uh mat theih nang a hon panpihpa chi in ngaihsangna leh ngaihnatna neuchik leng neilou uhi. Huai kou tawh bang kisai ahia? Na lawhlawh kilawh lel ve a na chih san maimah uh. A lak ua tel ding in poimoh a na sa kei khopmai uh. A thu om dan i et leh a na nuihsan lel uh hih tuak hi. Jesu tungtang thu vai ahawm lai un leng Jesu tawh om khawm gige ahi a, a man thudik thei inteh amah i dong ding uh chi in kuaman khatvei mah leng thudot in a nei ngei kei uh. Nungzuiten bang ding mah a chi nawn kei ua, Aleh lamten leng a ngaih thupi tuan vak louh uh kha maw. A tawpna chu lungkham lua in a awklum top mai hi.

Jesu nung a zuihpihte lak ah leng a kihel nawn kei a, Amau leng ngaina nawn lou hi unteh. Juda Sakhua makaiten leng bang ding mah in a deih kei uh. Mival kuamah ngaihlouh in a om mai hi. A va awklup mai leng siamlouh huai lou a bang mai mah hi. Chimawh luata ahih chia.Tulai pau deuh in gen le chu singtang miten lah ngaina nawn lou, phaizang miten lah ngaina tuan lou. Tua bang mihing i Saptuam leh i minam sung uah i om kha ding uh chih lau huai tak ahi. I minam sung a lah tuitum nawn lou. Nam dangten lah mahni mi leh sa a dia gin awm lou chi a na ngaina tuan dek lou chih khawng a Juda Iskariot khatan tang i om khak ding uh lau huai ka sa. India khuapi khenkhat a omte bang leng mahni mi leh sate bang mah a ngailou mi nam dangte peuh mah ngaina zaw chih bang om sek, ahia lah nahthel kia in a phung mah deng kik a chih uh chu dik mahmah hi. Setan lou ngal kuamah kipah sak a nei kei. Setan in chilphuan pawt zen in a tungtang thu a gen sek dia huai a chantawk ahi mai ding. Setan leh a lawmte a ding in chu sermon ngaihnop huai tak ahi mai ding.

Juda Iskariot pukpih pen tak bang hi in na thei a le? Khen khatten Juda Iskariot in Jesu Mesia ahih ngei ding gingta in Rome sorkar dou in a lalgam hon tungding pah maileh chih a utluatna lam ah Rome sorkar tawh tauhtuah ahi zaw chi dan in gen sek mah le uh ken bel tua bang hi ding in ka gingta thei himhim kei. Nungzuite lak a apawl sum uh kemtu ahi. A sum kepte a na lagu/ zanggu pahpah sek ahi chih Jesu nung a zuihpih a lawmpa Johan in a gen hi. ( Johan 12:6 ).Siampu liante leh Temple vengte tawh a vakimuh lai un leng a matsak dan ding sang mah in leng a sum piak ding uh vakidek tuah uh( Covenanted ) ahi chih ngaihdan nei pawl om uhi.

Mesia ahihna lam tangtun sak ut taktak hileh sum la sese lou in leng man sak thei mahmah hi. Sum la kei leh siampu liante kipak zaw mah ding uh ahih chia. Sum ngaihnat luat hi gilou chiteng bul zaw a na hi mahmah eive. ( I Tim 6:10 ) Juda Iskariot in leng eilawi bang a a sum zat ding dan khawng planning bawl khin vek hi ding in a lamet huai. Jesu lah a that ngei ding ua, denchiang ka khosak dan ding chih khawng ngaihtuah sek hi in teh. Hauhsak ut mite zaw khemna leh thaang leh hon hihsia thei lunggulhna haihuai tampite sung ah a puk uhi. Tuaten siatna leh manthatna sung ah a maute a tumsak hi. Dangka sum deihtak zaw hoihlou chiteng zungpi ahi. ( I Tim 6:9-10 ).

Juda Iskariot lampi tawt teng mah na tawn nilouh na hi kha deh kivel pha in. A min pua kha chiah kei mah lechin leng a khatan tangtei na hih leh zaw min piang kei leh a mah a din ahoih zaw ding hon chihtei khak ding uh lau huai tak ahi. Dam sung a leng kibang na nana chu sih nung in leng na omna mun uh a kibang zaw mahlai di chu.