ANGKAWM NUMEI MAHMAH HAMPHA SA LUA ING

ANGKAWM NUMEI MAHMAH HAMPHA SA LUA ING
By Pastor Rawna Kopsiam

RawnaKopsiam

Mi zi' ang vakawm, a innsak innkhang zi' ang vakawm zaw, ang vakawm pa leh a angkawmna nu hihlup ngeingei ding ahi. Tulai khovel a numei kipawl khawm Feminist Movement ten i Bible uh a zakdah mahmah uh ahihleh a angkawmlai tak ka mat uh ahi chi si a numei chauh hon tawnpih ua pasal pen tungtang thugen khak a omlouh pen ahi. Ang vakawm pasal pen bang in a khonung in milak khawng ah a numei mawhsa tak bang in paukam zang zawmah lai ven chin. Numeinu' pasal pen bang in leng ka zi thulimlou ahi chi a phaze salua in denlup suk dia pia khia ahi zaw mah diam maw. A tekpi bang un ka mounu uh lawmlawm numei hoih tak ding i sak leh chi a kholak teng a na gen zak khinta ei zawmah diam ah. Dan theimi leh Pharisaiten lah dan bang a vaihawm ding himai chi phanphan mai. Hehpihna omlou a dan bang a vaihawm ding chi si inlah ang vakawm pasal pen lah bang mah a loh si kei ua.

Numei pen Jesu kiang ah hon pitung uhi. A angkawm laitak ka mat uh ahi. Mosi dan in suanga denlup ding ahi. Nang bang gen ding na nei a le. Eilawi kianga honpi kha hile uh zaw: Enleng Dan kithei zek thou ahihchiah chih lungsim kawm in, a angkawm laitak na mat uh ahihleh numei in a mah kia a angkawm thei hia chia na dawng geih mai di chi ua. Jesun bang mah a gen kei na a, akhutzung in lei ah gelh nei veh aw. Hiai ah gelh chih thumal Greek Bible ah KATAGRAPHEIN chih kizang hi. Graphein chih laigelh chihna ahi a, Kata-graphein a kichih chiang in writing against someone ahi. Nou leng khelhna nei ngen nei ve ua, Nou khelhna hih ngeilou maw, Nou mi diktat ngen maw chihdan deuh khawng chu himai thei ahi, Jesun a khutzung in a gelh chih thumal om dan apat in. Jesun bangteng gelh hiam chih bel Bible in a gen kei.

Jesun a kiang uah na lak ua khelhna neilou peuh in suang in deng masa heh a chi a. Hiai a khelhna neilou thumal Greek Bible ah ANAMARTETOS kizang hi. Hiai thumal in a gen tak bel khelhna hih ngeilou chih mai hilou in khelhna hih ding chih zong lungsim a leng ngaihsut a nei ngei vetlou chihna ahi. Pawlam latdan mai hilou in lungsim a zong siangthou mahmah chihna lam kawk hi. Hiai bang mihinna neiten suang a den ding ahihtak in kua a deng di a om mah di ua. Tulai in leng a deng ngam i om tuan kei ding uh. A taktak in khelhna vahih tase kei leng zong lungsima ngaihtuah tuah nak khem hihang a maw. Ahihkei vanglak leh lah eilawi hile chu Jesu kiang leng i tun man kei ding ua, a angkawmna mun uah a nih un i denglum suk pah mai duam maw. Hehpihtu ding neilou angkawmnu Jesu kiang honpi kha zenzen kei le uh bang a suakta phet diam maw. Dan kichi leng maw a hat leh nei zou deuhte suakta zou sek unchin huchi loute chu dan bang a vaihawm na tuak zel uhi. Dan i chih leng khatveivei mi vantang nuai deuh a te a ding chauh bang sek hial hi. Kumpi David in angkawm khelhna ahihlai in suanga denlup ding thu himhim kigen kha sa maw. A angkawm lai tak a mu a omlouh ziak hia leh. Mihingten mu kei le uh leng Pathian in zaw nak muh chian lua mahmah ding eive maw. David in na mit muh in thil ka hih khial ahi chi in Pathan kiang naih a, ngaihdamna mu hi.

Khovel siamlouh tangsak ding in Pathian in a tapa khovel ah a sawl kei, khovel a mah vang a ahin theihna ding in a sawl zaw hi chih ahi. Angkawmnu kiang ah, Hei angkawmnu chi lou in chin, Numei kuamah in siamlouh hon tangsak lou uh hia achi a. Hi Toupa kuamah in siamlouh hon tangsak kei. Jesun ken leng siamlouh ka hon tangsak kei. Pai inla tuban khial nawnta ken chi in a ngaidam hi. Ka en ngamlou mawhneinu pen, mawhna hang in a chi ling in, Bang mah gen ding thei lou sih ding bek lungkham in ngak hi. A hihang Jesu ngaihdamna tangta. Nang leng Jesu itna thupi dan theih na ut leh Jesun a hotkhiak mi mawhnu va dawng in. Hong gen ding hi Jesu itna thu. Jesun siam a hon tang sak leh kuan siamlouh hon tangsak nawn dia.

Khelhna na hih khak lai in hon impih ding in na innvengte na naih hia? Hon panpih ding in Ukilte na pan hia leh. Amau zaw dan bangtak in vaihawmna hon nei ding uhi. Jesun zaw dan a ching zouloute dan pang lou in hehpihna tawh vaihawm zela. Siam tan sak in om zel uhi. Mikhial hih kiphawkna lel tawh innlam a pai kik tampite sang in khelhna ngaihdam a om angkawmnu mah hampha sa zaw ing. Unau nang leng khelhna kiphawkna lel tawh bangtan om om lai ding na hia.

Ka thou ding a ka pa kiang ah ka pai ding chi in Tapa taimang a thou a, huai sih lauhuai na mun pai san in a pa kiang a zuan kik hi. Kisik a huai mun a nutsiat zawh chiang in ahi ngaihdamna a tan. Nang leng huai sihlau huai na mun chik chiang a hon paisan sawm na hiam. Kisika na paisan ma zaw ngaihdamna tang lou ding na hi. Angkawm numei leng a angkawmna mun uh nusia in Jesu kiang a hon zawtpih ua ngaihdam in a om mai hilou hiam.

Pharisaite leh mihonpiten a tumdan tak uh bel hiai numeinu paulap aneia Jesu khelhna matkhiak ding ahi. Angkawm khelhna pen vaihawm ut taktak hile uh bel a pasal pen leng hon man khawm thei mahmah ding un ka gingta. Angkawmte sang in Jesu lah a hua zaw ngal ua. Tulai in leng ataktak in khelhna sang in khelhna thu gengente, corruption sang in corruption hoihlou ahi chi a gengente eive maw i huat zawk daih uh. Mikhial Jesu kiang zawtna chang theilou a force in hon zawtpih ua. Hon zawtpih mipi tengteng mikhial hih kiphawk in a innlam chiat uah pai kik ua. Angkawm numei in bel khelh ngaihdamna tang in ahi innlam a kik. Mihingte ngaihdamna leh siamtan sakna sang a manpha zaw Jesu ngaihdamna leh siamtan sakna ahi.

Unau Jesun khelhna neilou peuhmah in suang in deng heh a chih nung in leng maw khelhna nei i hihlam kitheilou a hehpihtu ding nei lou mawhneinu suang tawh den i sawm lailai tel ding uh. Jesun ken leng siamlouh ka hon tan kei pai inla tuban khial nawn ta ken a chih nung in leng maw siamlouh i tansak lai teitei ding uh. Ahihkei leh lah hiai bang khelhnate ngainep in khelhna thu gengente maw siamlouh i tan sak zawk daih ding uh.