Jesu Tui Hing Lui

Jesu Tui Hing Lui
Upa V. Lianzathang, EBCC, Central Delhi.

vuphil lianzathang

"Huan ankuang luini nanungpen nithupi niin, Jesu a ding a, a kikoua, Kuapeuh a dangtak leh kakiang ah honghenla dawn hen" a chi hi,(John 7:37).

Eiten izuihpa uleh I ginpa uh kua a? Tangtawn hinna honpethei Jesu Krist a hi. Ankuang thupi luini ni nanungpen in Jesun hun lemtang honlain a hongding a, a kikoua, " Kuapeuh a dang atak leh ka kiang ah hong henla dawn hen," chiin chialna a bawl hi. Amen!!

Jesun a thugen chialna in apan hi : "Mi kuapeuh a dang atak leh," chiin apan hi. Amasa in Jesun dangtakte azong hi. Tasam kisate a zong hi. Tagah liangvai kisate a zong hi. Khelhna ziak a milak a nuamsa ngelloute a zong hi. Siamlou, pillou kisa a kilkhat a nana omte a zong hi. Noute nahi uh ka zonzon huchibang mite kiang ah achi hi.

Eilam a a poimoh te : I dang uh atak hia? Tasam ikisa uhia? Kahithei lotel I chi sim uhia? Kuamah phawk ngellouh a kining ching tak a om a, enle mi kuamah phawk pha ngellou a om I utdan uh ahi hia? I tai huntawk uhia? Tui duh a dangtak taktak in nadang uh atak ngei hia?

Midle East gam, gam haksa ahi : Midle East, gam lum mahmah, gamdai leh gamkeu lak ah Jusun "Mi kuapeuh a dang atak leh kakiang ah hongpai henla dawn hen," chiin chialna a bawl hi. Tulai mite nopsakna deih in I dangtak ua, hauhsak utin I dangtak ua, thuneihna deih in I dangtak ua, tungnun ut in I dangtak uhi. Jesu huaitea dangtakna ah abuaikei hi. Jer. 2:13 ah, "Kamiten thil nih ahih khial ua, kei hinna tuikhuk honpaisan ua, tuivungte a toukhia ua, tuiching theilou ding." Midle East gam ah tui luang ziahziah dawn ding tawm mahmah ahi ding, tui leh, tui laihkhiak, well, borewell chihte loua hitheilou ahih tuak hi. Huchi bang gam ah Jesun, " kakiang ah hongpai unla dawn un, ken konpiak ding tui nadawn ua leh chik mah chiang in nadang uh atak nawnkei ding" achi hi.

Jesun dangtak phatsak ding achih bang dangtakna ahia? Diktat utna ziak a dang takna, Pathian lam thilte lung gulh a dang tak na, Kha siangthou pii a om utna dangtakna, niang leh tai a om ut a dangtakna, hiai te leh salam tui duh a dangtak phatsakna leng Jesun apia hi. Isarel taten gamdai a, a tui dawn ding uh hongpawtna suangpi Jesu ahi.
Huai tui dawnna ziak a damna achih bang ahia?: "Kuapeuh kei hongingta tuh lai siangthou genbang in tuihing luite a sung ah hongluang khe ding a" achi hi. Hiai thu tuh a gingtaten Kha a tan ding thu uh genna ahi. Khalah piak ahinaitadih kei a, Jesu lah pahtawi a, a omnailouh ziak in,( John 7:38-39). Huai tui dawnna ziakin khalam damna, Jesu toh kizopna, leitung haksatna leh gentheihnate puak siamna, I mihinpihte itna, khelhna leh diktat louhnate huatna, a hongpiang ding hi. Zek. 13:1 ah "Huai ni chiang in khelhna leh nitna siangsak ding in, David inkote aa ding leh Jerusalem a tengte aa ding in tuikhuk kihong hongom ding," Achi hi.

Tui Hing Lui Tui min adawn ua leh mimal ah abeikei hi : Kum zabi 19 hun lain lei nuailam thil laih khiakna a sem Billy Bray kichi a om a, a piang thak a, a mah a pan Krist hinna a luang khia hi. A paina lampeuh ah Kha thu kia zakin a om hi. Lei nuai lama lut a nasem dia akuan dek chiang un, a lawmte akai khawma, aman thumna anei zel hi. A thumna, "Toupa tunia hiai lei nuai lama nna kasep ziak ua siding ka om ua leh kei honsisak in. Hiai kalawmte kuamah sinai kei uhen, nang a kipan hinna neia kipahna nei, a om nailouh ziak un. Kei ahihleh kakipak hi, si leng van gama hongpai ding kahih ziak in," chiin a thumzel hi.
Khalam tui dawnte kitheih theihna : Khalam a mihipna, mi dangte awlmohna, Billy Bray bang a mite' khalam hinna ding deihsakna ziaka amau tang a leng sih ngamna, itna lam a hauhsakna hiaite a I khan zelnak leh khalam tui hing dawn hinadi ihi.

Krist a khenzaktu (Christ the Divider) : "Kuapeuh a dang atakleh kakiang ah hongpai henla, dawn hen, Kuapeuh hongingta tuh lai siangthou genbang in tui hing luite amah ah hongluang khe ding" chia chialna aw nemtak a zak un mipite lak ah bang thil hong tung a? KIKHENNA.

Jesun hiai chialna abawl laiin mipite lak ah kintakin kikhenna hong ompah hi. John 7:40-42 ah, "Huchiin mipi lak a khenkhat in hiai thu azak un hiaizaw Jawlnei hipet mah e achi ua, khenkhatin bel bang chiin Krist Galili gam ah a hongpawt tel dia? Krist zaw David suante lak ah, David omna khua Bethlehem ah a pawt ding ahi chih lai siangthou in a genka hia? achi ua. Krist ngai thupi mahmah lah thei chian zou hetlou mitampi a om uhi. Mipi ten Jesu a muh dan uh :
1. Khenkhat in Dieut. 18:15-18 sung a Mosi in agen Jawlnei hiding in a gingta uhi. Nas. 3:20-22 ah chiangtak in a gen hi.
2. Khenkhat in Jesu Messia Krist ahi chithei pawl a om uhi.
3. Hiai Jesu mihing maimai chilawi le a om uhi.
Mipite kikhenna Jesu aa ding in a lamdang kei : Huchiin alak uah ki khenna thupi tak hong omta hi. Himahleh Jesu aa ding in thil lamdang ahikei hi. Matt. 10:34-35 ah Jesun hichiin a gen hi, "Leitung ah lemlengsak ding a hongpai hiam honsa kei un; lem lengsak ding a hongpai kahikei a, namsau lengsak ding a hongpai ka hizaw hi. Mi apa dousak ding in, tanu anu dousak ding in, mou anu dousak ding a hongpai kahi," achi hi.

Luke 12:51-52 Khovela lem lengsak ding a hongpai hiam honsa nahi umaw? Hideklou, ka honhilh ahi. Kidou lengsak ding a hongpai kahi zaw hi. Tunung chiang in inkuan khat ah mi nga a kidou ding uh, thum in nih, nih in thum.
Krist in kikhenna deih hia ? Deihlou.

I lungsimte uh a git louh ziakin, puksesa I hih ziakun, amah mai a I kun noplouh ziak un, Krist Jesu tuh kikhenna bawltu asuak maimah hi. Chesterton in "Kristian chitaktak a, kipumpiak tuh mi dang toh kikhen kha uh ahi" achi hi.
"Amah ziakin mipi a kikhen ua a kilangta uhi." Jesun a tawldamna ding uh honpuan kiak leh alak uah kikhenna a om hi. Bangziak ahi ding?

1. Min Jesu a pom chiang un ahinkhua ua a manohna lam hongkikhek hi.
2. A deihlam hongkikhek hi.
3. Vanmunte ah Krist toh a om hi
4. Manpha asakte hongkikhek hi.
5. Jesu ginna ziak in midang toh kal ah buaina thupitak a piangsek hi.

John 7:45-52 Jesu Biakbuk ankuang luina a ahong in Pharisaiten mi muanhuai khen khat aman ding in a sawl uhi. Man dia a kingaihtuah lai un Jesun, "Mi kuapeuh a dangtak leh kakiang ah hong henla dawn hen," chia chialna anabawl laitak ahi. Jesu thugeng in amah mandia kuante' lungsim azou a, man louin akikta uhi. Siampu liante leh Pharisaiten bang dia honton pihlou? chiin a dong uhi. Amau, "Huai mi bang himhim in kuamah in thu a gen ngeikei uh chiin a dawng uhi. Jesu mandia kuante Jesu chialna in amau aman a, Jesun a lehmat hi. Amen, Halleluija!! Jesu tung a khut khadia kuante tung ah Jesun lungsim kikhekna leh tutak gen ngamna luntang anapia a, Jesu gumtu in apangta uhi. Amen!!

Hoihtak a suichian lou tampiin Jesu anial uhi : Dr. Harry Ironside in Kristianity gingtaloute Jesu thu thutak a suitaktak nung ua nial kuamah kathei kei. Kristianity nialten bang ahia anial uh chih a theihlouh ziak uh ahi achi hi. Pharisaiten Galilee gam ah Jawlnei hongkipan ngeidia hia? achi ua, Jawlnei Jona Galilee gam a kipan ahihlam thei lou maimah a bang uhi. A thei kisa luate le huchi maimah ahi nuam uhi.

Kikhenna thupi hong omta : Chindan, tawndan, paidan tulai khovel ah kipum khek chih theih ahita hi. Krist nungzuiten khovel ah tuam bawlna ziak a haksatna i tuak lellel ua, I tuah ding uh maban ah leng tampi a omlai ding hi. Jesu ziak a kikhenna hong kigen uang semsem ding ahi. Mi khenkhat aa ding in Krist tuh thil tengteng sang a lungkimna tuntupen ahi dia, khenkhat in Krist bangmah in a ngaikei ding uh.

Dang tak nawn louhna tui : Kuapeuh salam tui dawn tuh a dang uh atak nawn dia, kuapeuh Jesun apiak tui dawn tuh a dangtak nawn keiding ua, amau aa kipan tui hing a luangkhe ding hi. Khovel kilam dangta aa, chindan, tawndan, utdan, duh leh deih kilamdang mahmahta gam ah Kristian hinkhua chidam I neih theihna ding in Jesu aa pan tui hing a tam theitawp dawn a ngai hi. Dawnni aw.

Huai tui hing bangchia dawn ding? : A key Johan 7: 37-39 ah a gen hi. "Mi kuapeu a dang atak leh" achi hi. Krist tui hing duh in i dangtak uhia? Hawm I kisa uhia? Krist kiang hontun thei ding ei ah bangmah chinna a omkei chih I thei in I gingta uhia? I theih ua I pom ding uh ahi. Khial I hi chih I kiphawk masak a, huaikhit chiang aa Jesu hehpihna ziak a khelh ngaihdam ngen aa a khebul a puklut tuh TUIHING dawnpatna ahi. Amen!!