Bang achia na thumna lohching lou ahi a

BANG ACHIA NA THUMNA LOHCHING LOU AHI A
By Pastor Rawna Kopsiam

RawnaKopsiam

 

Thumna i neih ngal leh i thumna dawnna kithei pah henla kilohching leh chih kuapeuh in kilunggulh chiat hi. Bangziaka thumna kilohching thei lou a de aw. Mitampiten lah ka thumna Pathian in hon dawng a, ka thumna ka lohching chi a Pathian kiang a kipah thu a gen sek lai ua ei thumna bang dia lohching lou tuam a de aw. Jesun nou zaw na thum chiang un inndan sung a lut in kong kikhak khum un --- a sim a na nget uh na Pa un a langtang in hong pe ding, achih bang a gen nop na a de aw. Mi muh a thumna neih het louh ding a chihna a hitel dia hia.?

1. Mi muh a thum louh ding chih sang in, mite muh leh theih utna lel toh thumna hun zat louh ding chih hi zaw ding hi veh aw. Pathian leh nang kar kizawpna hoihtak nei in thum in.
2. Kong kikhak khum chih in midangte hong sukbuai louh nang chih sang in, nang polam thil / thil dang a na kisuk buai louh ding gen ut hi zaw leh kilawm. Mi dang leh thil dangte sang in nang ki en chian masa zaw in.
3. Na thumna neih lam kuaman phawk kha keita leh zong Pathian in phawk na ahi. Kuamah phawk pih louh a na thumna pen Pathian in mitampi theihpih a hong dawng ding. A lohchinna pen miten hong muhpih ding uh chih na ahi. Ei ngaihdan toh kileh bulhsim maw le. En bel a lohchinna pen ei kian a guk in thei khinkhian leng zong phamawh kei. I lohchinnate leh thil i muhte min hong theihpih vek kholkei leh zong poisa khawl lou chi ua. Hong theihpih du deihlou pawl bang om lah aw.
4. Ann ngawl thumna i chih sek pen leng maw ki phutluih thoh sim pian sanga ei salam poimawhte a kibuaisak lou, mangngilh khop in, i thumna ah lunglut in chihtaktak in thum in, ann nek ding bang mangngilh kha, kikhel kha zezen chihte hileh bang achi zaw di. Ann ngawl thumna programme bawl pen gensia hilou in a lohchin ding deihlua ka hi zaw.
5. I nget ma a leng Pathian in i nget sawm pen uh na thei khin a hihleh i thil nget sawm pen sang in ei a ngen dia kisate lungsim leh khohei dan pen pilvan huai zaw chihna hi veh aw maw.

Jesun hon sinsak thumna pen ka ngaihtuah tuah chiang in thumna lohching lou pen hi ding in ka gingta. Hon sinsaktun hon sinsak khial hilou in, eilawi in hon sinsak dan bangtak a hih kha lou. Damdawi bang leng Doctor gendan hilou ei utdan dan a i nek mawk chia siat loh chauh hi mailou hang a, sihpih hial hilou i hi uh maw. Jesun hon sinsak thumna pen bye heart thoh a gen ziauziau lel ding hilou hi. Pattern, example, guideline dan a zat ding in hoih mahmah hi. Huan i thum chiang a zuau gengen i hih mawk chia, i lungsim leh mizia thei pan hon lohchingsak ut lou ahi. Anntang bag khat nek ding i Innsung a nei na pi, mi inn a khutdawh a va kuan in, ann nek ding ka nei kei ua anntang nou khat bek hon hawm un va chi le'ng, i va ngetna ten anntang bag khat inn a nei i hih nak theih lua hi le uh bang hon chi ngaih ta phet di uam maw. Toupa hon sinsak thumna zang a i thum chiang ua tua bang geih i hi uh:-

1. Na min kizahtak hen chi -- lah zahtak deksuai lou, lau leng lau dek lou.
2. Na lalgam hong tung hen chi – A mah lalgam sang a ei lalna ding gam buaipih zaw. Meiteite lalna gam a teng ut lou, Zogam, Kukiland leh Mizoram hi mah lou hia gam i welcome mahmahte uh.Toupa lalgam hong tung leh a mah lal pen ahih ngai di ahih chia. A mah kumpi vaihawmtu dia deih lou, a gam chauh deih, a gam pen nopchi lua ahih chia.
3. Na deihlam van a akihih bang in lei ah leng kihih hen chi – Van gam i kai chiang a dia deih, lei a dia bel deihhuai sa lou, Toupa gam ah corruption om thei lou ding ahih chia. Corruption lak a kibual nuam salua/ khelah lua lai i hih chia.
4. Niteng a ka nek khop ding uh ann hon pia in chi – nek khop ding chauh tawm sa lua damsung a leng nek gaih zawhlou ding deih.
5. Ka tung ua khialte ka ngaihdam bang un Nang leng ka khelhnate uh hon ngaidam in chi peuhset – lah tutan a leng ngaidam ut dek lou lai.
6. Khemna ah hon pi lut ken chi – kua pilut ngai mahmah lou, khemna ahi chih theih chet nung ale lut khualkhual teitei lai.
7. Gilou lak ah hon huh in – Gilou dou lehang zaw huh tuak leng hikha ni. Gilou dou mahmah lou, giloute toh pang khawm i hihchia bang hong chi huh di la.
8. Gam leh thilhih theihna leh thupina tangtawn a nang a ahi chipeuhset – ka hase hi mai. Gam lah ei gam hi sak, power, thuneihna tengteng ei khuta tawi, thupina leh pahtawina piak khak a i om louh chia tangtel sihtan mah bang hi lou i hi uh maw. Hiai bang mizia toh i thum un bang i lohching mah di ua. Pathian a hoih a, a hehpihna hang toh lohching ching leng hi zaw mah hang. Maizen i thulim louh louh mai uh toh.
Jesun hon sinsak thumna a pattern, guideline dan a i zat ding chiang in hiai bangdan in thumna nei le bang a chi dia:
1. Thumna i neih chiang in ngen sukpah chot mai lou in zahtakna, thupina leh pahtawinate amah kiang ah pe masa in, Tua khit chiang in thumang ding in kingainiam phot le. Mi i zahtak leh bel ei lam amau sang a niam zaw a kikoih chihna ei ve maw.
2. Ei mimal leh i taksapte toh kisai ngen in thum le.
3. Ei mimal leh i kim i kiang ei toh kisukhate toh relationship hoih tak i neih theihna ding in thum le, i kingaihdam tuah theih leh bel relationship hoih chihna hi mai.
4. Pathian toh i kar hon subuai thei thilte apan kihem khia thei ding in panpihna ngen in thum le.
5. Tua khit chiang in a tawplam ah Toupa gam sunga om i hi chih kithei in, a gam neitu Pathian kiang ah thuneihna leh thupina tengteng tangtawn a din pia khia in Amen chi in zou thei le bang a chi di.
Hiai bang lungsim nei kawm a na thum theih chiang in thumna lohching lou na chih sek kha, thumna lohching a hong hi teita ding hi. Amen.