VAIHAWMNA NI THUPI

VAIHAWMNA NI THUPI
(Matt. 25: 31- 46 )
Pastor Rawna Kopsiam

RawnaKopsiam

Vaihawmna ni thupi a hong tun chiang in
1. I Toupa Jesu Thupina toh a hong pai ding Marka 13:26.
2. Angel siangthouten a honzui ding uh
3. A Laltutphah tung ah a tu ding, huai tuh vaihawmna tutphah leng ahi Rev.20: 11.
4. Jesu Toupa ahi chi in nam tengteng a mai ah akun ding Phil 2:10-11.
5. Nna septe pahtawina leh hamsiatna na hun ahi ding
6. I thil hih bang un vaihawmsak in i om ding uh
7. I hih louh ziak in leng vaihawmna i tuak thou ding uh.

Hiai hun a hong tun ma in Belam leh kelte mun khat ah takhawm, giak khawm in a om lai uhi. Himahleh hiai hun a hong tun chiang in Belam Chingpa in Belam leh Kelte a khen tuamta ding. A taklam a om mite kiang ah hiai bang in a gen ding. Ka Pa vualzawlte aw hong pai unla, leitung kisiam chil a noute a ding a bawlsa kumpigam luah un: A ziak ahihleh Gilkial a ka om in ann non pia uh a, Dangtak a ka om in dawn ding non pia uh. Mikhual a ka om in non zintun uh a, Vuaktang a ka om in silh ding non pia uh a, China a ka om in nong veh uh a, Suangkultang a ka om in nong veh uhi.

Amauten bel kisuanglah tak kawm in Toupa aw chik in eita nang gilkial a kon muh ua ann kon piak uh. Dangtak a kon muh ua dawn ding kon piak uh. Chik in eita mikhual a kon muh ua kon zintun uh, ahihkei leh vuaktang a kon muh ua silh ding kon piak ua, suangkul a kon muh ua kong veh uh chi in a dawng ding uhi. Toupa Jesun a dawn ding dan hon hilhsa vek a om a huai ahihleh hiai ka sanggamte laka a neupen tunga na hih zahzah uh kei mah tung a hih na hi uh.
Ute naute aw, nek ding ka pia na chih gilkial nek ding neiloute mah hina in na thei hia ? Dawn ding ka pia na chih lai in dangtakte kiang ah hia dawn ding na piak ? Mi ka panpih na chih lai in panpih ngaite mah hina hia na panpih. Inn leh lou neiloute mah ahi na hia na zintun sek. Huai puansilh ding ka pia na chih vuaktang na khuh na mah hia ? Ahihkeileh Birthday lawpna leh moulawpna thil piak na piakte Toupan a mah pia in hon pomsak din na gingta hia ? Damlou na veh lai in Toupan amah veh dan in hon na pomsak de aw.

Sanggam aw i minam sung ah a teen nang uh innlam zou lou tamtak a om lai ua nang a innbawl uh ka panpih na chihte, nang panpihna lou a inn lam zou lou ding un na gingta hia. Huhna panpihna ka pia i chihte khawng uh huh leh panpih ngaitak takte hikha khawl sek lou eive ua maw. Damlouhna toh kisai bang ah en zual leng: Milian milal leh a neizoute mah hilel lou maw vehtu leh panpihna sum leh pai dawng tamte kha. Panpih tuak taktakten panpihtu ding a muh louh uh kha maw. Damna sum a lei zoh ding hileh leng a leizou mahmah dingte hi lou maw panpihna a mu tamte. Mihausa mahmah khat in innlam inchin kuamah panpih louh a leng a deihdan tak a nalh a lam zou ding hi napi, mihausa dang tamtak in asing asuang, sik leh cement khawng a va panpih sosouh un chin a man bang tam seng kha ngel lou ahi chih a mah mihausapa kam mahmah a kigen khia ka zak khak om hi veh aw. Mihing mai hilou in Pathian mai vil zaw leng Jesun vaihawmna a neih chiang in ka tung ah hih na hi chih gen ding a neitam zaw mai kei ding maw. Jesun maw ka sanggamte lak a alian pen a chi kei a a neu pen tung a na hih uh kha ka tung a hih na hi uh chi hi veh aw. Jesun a gente zaw a gilkialte, a dangtakte leh vuaktang a om takpite mah hi di eive. Jesu tung a hih khak bang zah na nei kha ta de aw. Mi tung a i siamna leh i thilpiak zouzaite Jesun a vaihawmna hun ah gen dia tak a sak khat leng a om kei maimah diam maw.

I sep bangbang in vaihawm sak in i om dia i seplouh ziak in leng vaihawmna i thuak thou ding uhi. Mi tampiten khelhna kichi thil hoih lou hih ahi a chi uh. Bible in ahihleh thil hoih hih ding thei napi a hihlouh khelhna ahi a chibeh lai hi.( Jacob 4:17 ) Mou neipa dawn ding a kisa nungak sawmte lak a ngate bang ziak a hai chih a om ahi uale. Khawnvak a tawi ngal uhleh a tui tawi tel dia kilawm mahmah napi a tawitel louh ziak uh ahi. Na hai lua uh chih chauh hileh zaw a dan om deuh ding hia. Hai chih chauh hilou un chin moulawpna a atel uh phal hilou chih hi daih mai ahi. Talent khat kempa leng na hai tel mai chi a tai thoh chauh hilou in chin a neih sunsun laksak a om mai ahih kha.

Jesun a vaihawmna mai a, aveilam a omte kiangah : Nou hamse thuakte aw ka kiang apan paimang unla, Dawimangpa leh a sawltakte a ding a kibawl tangtawn meidil ah lut un a chih ziak maw a hih ding ua kilawm ahihlouh ziak uh ahi. Thil hoih hih ding thei napi a hih louh khelhna ahi Bible in a chih a dik e maw. Na thil hihte in siam a hon tan sang in na hilouhte in siamlouh hon tan tam zawk khak ding a lau huai maw.

A neite panpihna piak sang a aneiloute panpihna piak hi vangam lam chauh hilou in chin leitung mahmah a leng nak manphat lua dan ahi. A neite i piakbehlap maimaite zaw maw a ik ua le nam tham tuan lou inchin huchi tuk a leng kipak lawmlawm khawl louh ban uah phawk ban khawllou lai uhi. Van gam lam a i muh kik ding khat leng om tuak lou hi veh aw. Ken zaw a tasam leh a neilou takpi mah panpihna piak leh i taksaplai a panpihtu i tuah khakte kha manpha sa lua hi veng aw. Zong kimangngilh thei kei veh aw. Tuate mah Jesun leng manpha sa a mangngilh theilou in Vaihawmna hun a leng gen khiak sawm lai ahi ding in ka ngaihtuah.

Ka thiltuah ka mangngilh theihlouh tampite lak a thum chauh kon gen zenzen deh: 1986 January kha ahia, Mizoram khua khat ah tunna ding inn ka zawn leh innli ah ka mu zou kei hi, chih bel a inn ua tung dia hon deihlou uh. A inn nga na ah nupi khat in taptunga tu in ann a na huan hi. Ka hong tung ding chihleh lut ka thuah hi. Hong tung in leng a chi kei a, hong tung ken leng chilou in bang mah a gen kei. Ann huan kawm a Bible sim ahihman in Bible sim thei chiang nana na in chu hon deih na lou di hia chi in ka van puak ka ngakhia hi. Bangtan hiam nung in hiai lam ah hong tu in chi in hon sam hi. Ken leng ka va naih kawm in zingkar baihtak a hong kipan khia ka hi ua gim huai mahmah ei ka chi hi. Innteeknun hichin hon gen hi. Ka pasal leh ka tanu lou kuan a hi ua, Sawltak Paula in leng zintun nate nek ral maimai phal lou ahi , a hong tun chiang ua a kisil na ding uh tui vatawi in chi in tui tawi ding in hon sawl hi. Ken leng thumang tak in tui ka vatawi pah mai hi. Lungsimtak ah bel Sawltak Paula in zaw mikhualte tung a siam ding gen hizaw ven maw chih sim in a om a ka.

Ka Bible zirlai in sum leh pai taksap luat ziak in nihvei ka buai mamah hi. Ministry Today Group ( MT group ) kichi kei om khakna groupten picnic cum fellowship mun gamlapi a neih ding hon sawm uhi. Mikhat in Rs 150/- thawh ding ahi. Huailai in kha khat a ka sum muhsun Rs 200/- khawng chauh ahia, Huai zahzah thawh leng kei tukha bangchi khawsak ding , ka thawh dah mai dia , tel leng ka vatel dah mai ding ka chi hi. Zingchiang a hoh ding ahita. Sun ann ka neklai in Ka Classmate te Naga nungak Rosy ka ann nekna bul a hong ding in Brother Rawna na kiang ah gen nop ka nei a, ann na nek khit chiang inn kong ah hong pawt in ka na ngak ding hong chi hi. Ann ne khin ka pawt leh kong ah amah kia a na om hi. Brother Rawna zingchiang i programme uah na hoh diam, Na hoh ding leh na thawh ding teng ken kon piaksak vek ding, Na hoh kei ding leh kei leng ka hoh kei ding hon chita mai hi. Sum thawh ding neilou, thawh lou ka hi chih a na thei hi ding dan ahi. Min kon piaksak ding a chih nung a hohlou ding vachih teitei thukhel huai lua a bat ban ah hehpih theih leng hikei hon chih khak ding leng ka lauh zel toh, huchia non piak sak theih ding leh chu ka hongtei ding haksapi in ka chita hi. Hi na pocket money ding chi in sum hon piak a sawm lai zaw mah hi. Ka la ut kei na a, hon pe teitei a, Kipak leng chi khe theilou in ka gawl a bing gawp hi. Haksa tak a hi. Kipah leh khasiat ka thuah a , ka mangngilh thei kei hi.

B D final year ka zir kum in, khatvei final year teng in polam ah kithuah khawmna neih hon sawm nawn uhi. Ka haksat dan hon theihpih lua ua ka hoh teitei dan ding ngaihtuah uh hia ka thei kei, finance mohpuakna hon guan uhi. Brother Rawna nang i sum thawh khawm ding uh nawn khawn khawm vek ding ahi hon chi uhi. Thumang tak in ken leng ka khawn khawm pah hi. Ken bel ka thawh zou kei zela, hoh louh mai ka sawm gu nawn hi. Zingchiang a kuan khiak ding ahita. Hostel a om ka classmate te uh khat leader deuh a ka neih uh (Vaite) kiang a vapai in ka sum khawn khawm teng vapiak ka sawm hi. A na sang ut kei a, hilou ahi, nang hiai sumte na kep ding i programme uh zawh masiah nang kha finance lam mawh puakna na lak ding ahi hon chita mai hi. Ut leh utlouh thu hilou in, ka din mun gen a ngai nawnta hi. Ka thawh tei kei a, nou va hoh mai un chi in ka sum khawn teng ka pe teitei a, ka paisan hi.

A zing ni hong suakta a Tamil Nadute Nungak Rebecca ka kiang a hong pai in Brother Rawna nang thawh ding teng ken kon thawhsak vekta hi. Na hong teitei ding ahi. Na hong kei leh i programme uh cancel ahi mai ding hong chi nawn ta. Lawmte muh a thukhel lua a om ding lah ki utlou, i neih in lah chin tei lou haksa tak chu ahi. Ka kidek hamham sekna a, khasiat leh kipah kithuah mittui ka kham khawl zou mahmah kei hi. I sakhau a sawm khat sawmnih khawng nei kawma ka nei mahmah kei chih chu nuamtak ahi. I hon nei kei taktak bang zaw aw ka nei kei leng kichi ngam nawn zezen sa maw, suanlam dang bawla ka om a nuam chiah kei a chih suk mai khawng baihlam tak ahi. (Thu kar zeh : Auto tuan man ding ka nei kei a chih sang a exercise la hi kawm ding in khe in kong pai ding chi a Lawmte Auto a hong tai zangzang lai ua nisa nuai a kei kia a kikhawm ding Biakinn lam zuan a khe a ka pai keuhkeuh lai khawng mangngilh chu haksa tak a hi.) Hon piak sak taktak hia, ahihkei leh hon thawhsak lou a ngaihdamna bawm a hon koih mai uhia ka thei kei sum thawh khawmte ka kep nawn louh ziak in. Toupa sum leh pai a vual eng a ka dam sung teng zang ding ka tel diam khawng ka chi khe kha hial sek hi.

Hiai ka hon gen zenzen na bel ka tasam a panpihna hon pia un chi a tangkou ka hi zenzen kei. Gilkial dangtakte silh leh ten ding nei loute panpih khak in a sin a lung uh vut in chin kipahna mittui kham zou sek lou uhi. Hiai nna sep mah in Jesu lungtang leng khoihkha ahi ngei ding in ka gingta. Vaihawmna ni thupi a hong tun chia gen khiak ding in a sit hi. Unaute aw i Toupa Jesu lungtang deng kha thilpiak leh nnasep bang zah na nei kha ta de aw. Ka sanggamte lak a alian pente chilou a aneu pente a chih chitchiat khawng phawk thak zel leng maw. Jesun zaw a gilkialte a dangtak taktakte mah gen hi di ei ve, Toupan a thu nang ah gah suah thei ngei ding in vualzawlna hong pia hen . Amen.