Haksatna I tuahte Pathian in amah toh kinaisem a I om theihna ding a a phal ahi

Haksatna I tuahte Pathian in amah toh kinaisem a I om theihna ding a a phal ahi.
Upa V. Lianzathang

articlenew

Aw TOUPA bangtan kei kikou ding a nang honzalou ding? Habakuk 1:2

Habakuk in apuakgik gik asak mahmah ziakin hiai dotna hongpiang khia hi. Pathian in Isaraelte a it mahmah a, a mit laivom bang in a en hi, (Dt. 32:10). A mit laivom bang in enmahleh Pathian siangthouna in Isaraelte Babulon sal a atan uh aphal a, Jerusalem khopi a hihsiat uh a phal hi. Hiai thu Habakuk in a ngaihtuah chiang in a ngaihtuahna abuai gawpa, "Aw TOUPA bangtan kei kikou dia nang honza lou ding"? chiin Pathian a houpih hi. Habakuk bang in eiten leng migiloute, mi siatna ding gelgelte, piak sang aa laksak sawmte leh mahni a ding kia thei a, mi dang ngaihsak loute I hua ua, I mudah petmah uhi. Himahleh huchibang a gitlouh lungsim neite I mit muh ngei un eisang mah in lohching zaw a hongbang ua, a hongbuk deuhdeuh ua, bangchidan a hia!! chiin lamdang isa uhi. Pathian in gitlouhna khawk salou hia? TOUPA Pathian aw migiloute gitlouhna beisakta in chi in zahngaihna mangtutphah naihmah lehang I thumna uh dawn in a omkei hi. Habakuk bang in TOUPA a thawn in bangtan konngen dia? a chihbang lungsim I nei khasek uhi.

Pathian thil hihtheihna leh dikna om ahih leh bangchi dana thil hoih leh thil dik I nget chiang a hondawnglou ahia? chiin I lungkesek uhi. Bangchidan a ataten thil hoihlou I thuak ding uh honphal ahia? chih I dotna uh ahisek hi. Ginlelh huaikhop in Pathian adai sek hi. Salam ngaihtuahna ah Pathian omlou hia? chih lungsim guk ah dotna dotkhak nakin a om hi.

A diktakin Pathian in thil hoih lou hihte kintakin a beisak thei hi. Pathian in thil hoih lou hih tengteng kahihbei vek ding chileh eileng telkha ding I hi maithei hi. Huchibang in tulaitak in migilou tengteng ka hihbeivek ding chih Pathian in sawmtaleh ngaihtuahna ah hoih leh kipahhuai a bang ding, himahleh a hoih diam? Pathian in huchi bangin nna honsem taleh asep hunhun in I beivek maimah ding uh e!! Ei mahmah leng I telkhadia I sihloh maimah diam maw? I khelhnate bang un Pathian in I tung uah ahihkei a, I thulim louhnate bang un leng ahihkei hi( Sam 103:10). Hampha hinamaizen hang e!! Eiten mikhialte I deihkei ua, I hua ua, I mudah uhi. Hiamhleh Pathian in miknialte a it hi. Eiten that chimit maileh I chih lai un aman amau bitna ding in tatna man apia hi. Himahleh Pathian in thil hoihlou hawihawi a, ngaihsaklou ahikei hi. Khialte tengteng khial hinawnloua, mihoih a suahna ding un Pathian in lampi a bawl hi. A tapa Jesu Krist ah amau hinna ding in tatna man tampi a pia hi. "I khelhnate bang un I tung uah Pathian in ahihkei a, I thu limlouhnate bang un leng a honthuk samkei hi," David in a chih adik mahmah hi.

Jawlnei Habakuk laibu tomkhah bung thum kia ahi a, huai sung ah, ngaihsak dia poimoh mahmah Khalam pilna agen hi. I kim leh kiang thil omdante et ding, tua ban a huaite a kipan a mabandi etzom ding chih Habakuk in a tup ahi.

Pathian thilgel theisiam louten tu leh tu aa thil omdante a en uhi - Hiai ahi Habakuk laibu sung a aman a etpen. A thugen hiaite ahi, "Aw TOUPA bangtan kei kikou ding a nang honzalou ding? Hiamgamna thu ah nakiang ah kakikou khia, nang nahon dawng nuamkei. Huaiziakin dan azia a awl a, vai hawmna a kuankhe ngeikei : gilouten lah dikktatte a umsuak vek ngal ua; huaiziakin vaihawmna pawt khia heikawiin a om hi," (Hab.1:2,4). Habakuk kikou bang in eite leng bangzah vei hiam I kikouta ding un a gintak huai hi. Pathian aw, koia om nahia? Banghiam khatbek nonsep louhtel bang chidan nahia? Tulai a mi tampite thumna Jawlnei habakuk thumna leng ahi. Habakuk thil nget bang in Gideon inleng tampivei a ngen hi. Pathian in honompih ahihleh bangchi dana I tung ua hiai thilte hongtung ahia?"(Vai 6:13), Gideon in achi hi.

Buaina tuamtuamin honpumtuam chiang un I buaina kia uh I lungsim uah a om hi. I ngaihktuahna tengteng uh honlagai vek hi. Buainaten honpum tuam mahleh Pathian hehpihna huangsung ah I omkha nawnkei chihna ahikei hi. Bawldik a I omna dia buaina tuakthei I hi. Jona aa ding in a buaina tuh Pathian aa pan a bawldikna a muhna ahi. Bukimna I neih theihna ding in buaina in hon pumtuam thei hi. Zan mial laia Galilee tuipi tung a nungzuite ngaihtuah mah dih! Huai hun a a nungzuite buaina aginna uh khaih siangna ding a Jesun a tuahsak ahi.

Buaina I tuah chiang un Habakuk bang in bang ziak ahi dia aw!, I chi ua, himahleh I lungkimna ding uh dawnna I mukei uhi. Habakuk bung nihna nasim leh a thil ngaihtuah hongkikheng lamdang namu hi. Haksatna a tuah lelte hilou in huaite tungtawn in tup leh ngiim dang anei hi. Tu leh tu a buaina tungtawn in miten hun hongtung ding a bang hong om ding chih amuthei uhi, "Ka gal venna ah kading ding a, insang ah kapang ding a, kakiang a bang ahia agending thei ding in leh kaphunna tungtang bangchiin kadawng dia chih thei ding in ka dakkhe ding," Habakuk in achi hi,(Hab. 2:1). Jawlnei Habakuk in a thil tuahte aa patin Pathian lam ah dinmun sangzaw anei hi. Amah muh dankia hilou in Pathian' muhdan a kikoppih theita hi. Pathian' muhdan kikoppih theih a poimoh mahmah hi.
Mihing ngaihdan in Joseph thil tuahte a hoih himhim a omkei hi. Himahleh Egypt a a unaute kiang a agen khiak bang in, "A hih hang in hiai a pai ding a nahon zuak ziakun lungkham kei un mite hinna hotdam ding in Pathian in nama ua honsawl masa ahi," (Gen.45:5). "Nouzaw katung ah thil gilou hih lungsim napu ua, himahleh Pathian in tuni bang in mi tampi hing leh dam a humbit ding a thil hoih suahsak a lungsim put ahizaw ngal a,"(Gen. 50:20). Buaina ziaka maban muh kholhna tuh kalsuan masakna ahi
Buaina in honpum tuam chiang in lungduaina izil thei uhi. Habakuk in agenzomna ah, "Meng muh lah hunsehsa aa ding ahilai a, a tawplam ah a kinoh a, a zuaukei ding, om tadih mahleh ngakin; a hongpai ding ziakin, azekai kei ding hi" (Habakuk 2:3). Kristiante hihna taktak etchetna tuh Pathian vualzawlnate I mansak hun, I buaina uh a beihun ding I theihlouhna uh, I muh ding ua I thumnate uh dawna a omlouhna hun ahipen hi.

Thuak zohna tuh thuchiam in azui hi. "A zuau kei ding,"(Hab. 2:3). Thilchiam ziakin Pathian gam ah I lut ding uhi. Eite I telkhakna uh aziak I ginna uh ahi, " Mi diktat tuh aginna ziakin a hing ding. Hab. 2:4 ah, "Midiktat tuh aginna in a hing ding," a chi a, khat veivei hiai I gen khial khasek ua, "Midiktat tuh ginnain a hing ding," I chi uhi. Mi diktat a ginna aa hing ding ahi. Ginna ommaimai khat ziak a hing ding chih a genkei hi. Pathian in amah hinna kikoppih ding in honchial hi. Ginna aa pom ding ahi.

Hinkhua a I thil tuahte uh tungtawna Pathian I naihtheihna uh muhtheihna ahi. Habakuk in TOUPA a temple sung a om amu hi. "TOUPA a biakin siangthou ah a om a, lei tengteng ama ah daisipsip hen," Habakuk in achi hi, (Hab, 2:20). Pathian a dai Habakuk in a china a, a daikei hial hi. Pathian a vaihawmna ah a khawl ngeikei hi. Pathian in a lal tutphah a nosia ngeikei hi. Mi khen khatten a thiltuah lellelte uh mabanlam a en ua, tu leh tu a haksatna a tuahte uh a thuak mualsuah thei uhi.
Habakuk in a laibu gelh a tawplam a a thugen ngaikheni aw :-

"Theipi kung pakpha keiin, grep guite ah agah omloujn, Olive sepgimna vuak suakin louten nek ding piangsak lou in, a huang a kipan gan honte satkhiak a omin, huang sung ah ganta omtakei mahleh Huchiin leng TOUPA ah kakipak ding kahotdamna Pathian ah kanuam ding hi," (Hab. 3:17-18).
Hiaiteng agen theihmain Habakuk Pathian tung ah a lungkimkei a, khut tum zial in TOUPA a soisel hi. A thil tuahte a kipan Habakuk in muh khiak anei hi. Huai tuh a thil tuah lellelte, a theih siamlouh thilte honthei siamta hi. Bible a "Huan hiai thilte khitin" kichi thumalte honthei siamta hi. Bang haksatna natuak a? Lungkham in na om hia? Tua nahaksatnate hongbei ding ahi. Pathian in naman phatna a dawk theihna ding in honsing hi. Damdawi buka, "Nanek ma in sing in,"(Shake before use), chih kigelh bang in nang naman phatna a lat theihna ding in buaina aa Pathian in honsing ahi thei hi. Pathian ah ki ngani aw. Toupan hon ompih hi, muang in!