Interview with Deuel Khual - National Classical Guitar Finalist

"I can express more of myself in classical guitar" - Deuel Khual

VH1 leh Sky Entertainment te sai National Level Guitar Contest 2013, Dimapur Nagaland a classical section a final tan tung kum 25 mi heutupa Deuel Khual in hun lem hon pia in Zogam.com tawh houlim thei a i om man in kipah huai i sa a, houlimna tamlou a nuai ah hon ki taklang ahi. (L) Lian Khan Chin leh Gou Ngaih Kim tapa neupen ahi a, amau unau numei 2 leh pasal 2 pha uh hi. Tulel in Bungmual New Lane a teng ua, amah Deuel Khual bel Dimapur ah khosa lel hi. Insung haksatna tuamtuam te ziak in a unau ua lehkhasim na lam duhthusam bangin zil zou lou uhi. Music mah ana lunggulh a, November 9 chiangin National Level Guitar Contest final performance hih thei di dinmun in ding ta hi. Hiai competition a hong lawhchin i deih sak mahmah hi.

deuel2

 

Na background neu kha na hon hilh thei di hia?
Kum 1988 april 25 ni in ka pa (L) Lian Khan Chin le ka nu Gou Ngaih Kim te ta deih thoh tak in leitung a ka hong piang hi. Unau kei toh sim in mi 4 ka pha ua, numei 2 le pasal 2 kahi uhi. Inn sung khosak na haksat ziak in ka u numei ten lai sau ana sun zom kei uhi. Ka pan kum 1996 4th december in Pathian kiang honna zotsan a,khosak haksa lua ahih manin ka nu pa ka Pu (L) Lut Kho Gin inn huang sung a ka inn kuan un ka om uhi. Hu chi in ka nu'n a sep theihtheih sem kom le ka pute deihsakna ziak in ka sanggam pa toh school ka kai uhi.

Lehkhasim na lam a bang tan na sim a?
Pathian lemgel na ziak in 2001 in LYDIA CHILDREN HOME, tua FAITH HOME ki chi, director Khumi Messey honna a om in, class 12, 2009 in science 2nd division in kana zou khia hi.

Music bang chi dan a hong lunglut kha e? Bang ziak a guitar hong lunglut na hia?
Ka hun tamzaw Faith Home a zang ka hih man in, zingkal nitak a Devotion leh worship service nei gige ka hi uhi. Guitar siam ut na ka lungsim a hong lut a, Pathian hon sapna music ahi chih ka hon theichiang a, Pathian nasep a zat theih ahih dan ka hon mu khia hi. Hu chi in Faith Home ten hon sponsor na uh ka ngen a, Pathian deihsakna leh heutute deihsakna tang in Dimapur a 2009 September in ka kuan hi.

Music na zil na tawh kisai hon gen zek ve maw?
Music institute "Hope Centre For Excellence" a ka sir pa JOEY WOCH nuai a CLASSICAL GUITAR ka na zil hi. Ka zil tung in CLASSICAL chih himhim thei lo ka hi na a, a hak sa kei chih na chu om lou hi. Kal khat a minute 40 chouh class nei kahi na ua, aam huai kasa thei mahmah hi. Ka hun awl neih sung teng room sung a guitar ka tum den hi. A khen chiang in zingkal ka thohchiah ka nak si (nose bleeding) ka nei zel hi. Guitar hah tum luat ziak in mental leh physical tak in ka gim thei mahmah mai hi.

Music tawh kisai a zilna lam a lawhchinna leh certification bangbang na nei a?
Ka hahpan na ziak leh ka sirpa deihsak na ziak in lamdang tak in 2010 october in THE ASSOCIATED BOARD OF THE ROYAL SCHOOL OF MUSIC (ABRSM) nuai a classical guitar GRADE 5 ka zou khia hi. A tangpi in Grade  khat zoh na dia kum khat lut ahi.  

Music tawh kisai a na kalsuan na leh na ki zat na te hon gen ve maw?
Music tawh kisai in lam zang tou zeel in, ka sirpa private studio "JOEY WOCH MUSIC STUDIO" a GRADE 6 sunzom non in 2012 October in TRINITY COLLEGE LONDON nuai a GRADE 8 ka zou khia a, tu in diploma ASSOCIATE(ATCL) ka sin lel hi. Hih thei dandan in opportunity om teng in biakinn, wedding,concert, chih te a ka tum zel in, teaching lam le kahih hun om zel hi. Guitar solo arrangement lam lunglut ka hih man in tam sim ka arranged ta hi. Zomite laa khenkhat zong ka arrange ta hi.

Music tawh kisai a na thil hih chiamteh tham nasak om hia?
Pathian panpih na hang a thupi ka sak le lamdang kasak zozen ahih leh "HALLELUIAH CHORUS" Handel in a phuah, choir leh piano a ki hih tang pi pen ken classical guitar a ding in ka arrange khiak ahi. Hiai hi tuni tan in, abik a musician hon thei kha ten hon kipahpih diak un ka thei. Ki om heuhau dan eive i tum chiang bang a hehe.

National Level Guitar Contest tawh kisai hon kum ve maw?
Tutung a Sky Entertainment te saina nuai a NATIONAL LEVEL GUITAR CONTEST pen opportunity dan a la in ka tel tei hi. Ahi tak in chu competition a bik in music lam ah ka ut khol kei hi. A ziak bel music ah siam zaw chih om theilo a competition a khatna lak pen ‘title’ chi khat dan in ka ngaihtuah lel.A hih hang in ki expose na leh platform hoihtak ahih man in tel zeel ka som. Hiai competition category 3 in ki khen a, ROCK, BLUES leh CLASSICAL in. Kei a classical ahi. Competition a etkhiat dingin piece nih option hon pia ua, amau hon piak te khat ki choose in a zoh ei original khat. Hiai piece nih te gel YouTube a khah khia in judge ten ana en ua, 1st round ah hon select ua kei zong ka ching tou hi. 2nd round ah judge te vote 50% leh mipi vote a kipan 50% in hon pai non hi. Haksa mahmah leh lung ap huai pi himah leh Pathian le mite deihsakna te ziak in ka ching tou non hi. Mi 3 chouh telkhiak ding hi mah le contestant dang khat toh ka mark uh a ki kim ziak in 3rd place a ka nih un ka om tuak kha uhi. Ke dek mahmah hahaha. November 9th chiangin Dimapur Agri Expo ah final lut teng live performance mipi 600 mai ah hon hih sak ding ua, huai ah ka performance dan ua ki pan in final result hon puang ding uhi. Michael Jackson guitarist nu Jennifer Batten in hiai hun hon uap dia zong thu kiza hi.

Hiai tan na lawhchinna thupi ka sa ua, bang ziak hi pen dingin na gingta?
Hiai tan a ka lohchinna pen mimal lohchinna ahi ka chi thei kei hi. Tung Pathian vualzawlna leh nou te deihsakna ziak ahi pen. Final a lawh chin le chinlouh pen zaw gen thei khang, ahih hang in abik tak in Zomi te sung a Classical Guitar tawh kisai a tam zaw ten i thei beh na uh ahih man in kipak mahmah ing. Toupan Zomi te a sang zaw lam a hon pii touhna ahi ka chi nuam hi.

Maban ah bang chi kal suan na sawm a? Na future plan bang khong a?
Maban a hi ut ka hau lua. Pathian dong kom a kalsuan a, hi khelh louh teitei kasom hi. Classical guitar solo album bawl bang le ka tup gige ahi. Hiai tawh kisai a hon panpih nuam a om leh most welcome hehe. Pathian in hon deihna pen a ka theih ahih leh ei Zomi te music lam a khangtou sak ding chih ahi a, huai tup tinten kahi. Music school international standard, ei zogam a hong kom a Pathian nasep ding chih ahi ka tup leh ka sep ding. PATHIAN IN MINLETNA TENG TANG HEN!

Music tawh kisai a hon influence deuh te kua kua khong ahi ua?
Music a hon influence tamlou te ka sirpa Joey woch,Eric Johnson, John william, Augustine Barriors Mangore, Segovia. Ei lak a dingin Gohau.

Guitar chih louh instrument dang bang bang na tum thei a?
Guitar chihlouh keyboard, bass chihte le siam mah leng hobby dan in ka khoih.

Bang guitar hoih nasa pen a?
Tulel in classical guitar ARIA Ak-47 ka zang lel, ka lung a kim mahmah himahleh Manuel Rodriguez brand chu ka deih gige ahi. Hilele lei zou nailou hehe. Electric guitar a bel Fender mah hoih kasa a ka favourite leng ahi. Tulel in Fender Stratocaster made in Mexico ka zang hi. Electric guitar lam bel hobby dan a ka koih a, classical guitar chouh in ka lungtang hon zoupen.

Lamka lam music scene na muh dan leh na ngaihdan bang a?
Innlam a music bel ka lung a tung mahmah, music a ki transform na dia hun la ding mah in ka koih. Biakinn te a keyboard in laa i pi ua, hun hon pai ding a Grand Piano i zang ding uh. Tuailai kikhop na a music kim i zang ding uhi. Tu in miten laa siam, music siamte mah delh ta uhi, huai in hon etsak ahih leh music in khan lam manoh ahi.Khangthak ten abik in net (youtube, fb music page) zat dan i siam ua music siam tampi i om panpan ta uhi. Market lam zong hoih law ta kasa, hun hon tung leh musician ten zong thil dang sep ngailo in nek zonna ding in i zangta ding uhi. Music lam zong  genre teng tum thei vek ki hita hi.A bik in musician ten i lunglut na tak thei khia in huai genre, style chouh tum in hahpan zaw le sau kitung zaw ding chih kei muhdan ahi. La sa te in zong pau tuamtuam Hindi, English chih te le hel zel hoih kasa. International mind set nei thei leng hoih zaw sem ding. Ka gen nop pen tak chu Music in i gam a munlian tak hon luah pan ta ding hi.Tua banah School khenkhat in music class subject dan in nei ua, huai in khan touhna thupi tak hon tun ding hi..”Music is also apart of education” chih mindset nei heutu ki tam sim ta. Lungdam huai lua.

Zomi laka musician kua siam na sa pen?
Ken music a siam sak pen chih nei tuan lou hi veng aw. Siam dan tuam chiat vek, mi khat tung a zil di tuam chiat ki nei hi. Heutupa Gohau ka zahtak mahmah te lak a khat ahi a, aman Music style dungzui in technical tak lah zaknop mahmah in bol thei hi.Heutupa T. Pumkhothang kha choir music bawl siam ka sa mahmah nawn. A dang le gen di tam nei mah leng hiai gel senior ka sa a, kei a ding in a na stand out deuh un ka thei.

I music uh bang chi leh a khang tou thei dia?
Mi a i va copy chiangin "It impress the audience but not win the heart".  Hiai in sawt daih lou hi. I music  saupi tung dia i deih leh “it has to come from the heart”. Mi ettontak leh oustanding i hih theih nang in formal training, music dang ngai tam a, a hoih teng gom khop a technical yet easy to catch up dan a bawl ding ahi. Compose nang in hun sawt pi lutsak ding hi. A tom pen in 2 months bek lasak ni,  a ziak bel na bawl zoh chia hun bangtan hiam khawl a, ngaih thak non a khek ding hon om thak dingte bol thak non ngai ding hi.

Music a nek muhtheih dingin na gingta hia?
Music language staff notation hoihtak a en thei a, a tawmpen a Grade 5 certificate a bik in international board Trinity le Royal School of Music nuai a na neih nak leh nek piang law mahmah ding hi. Survival of the fittest ahi na a na siam nak le mi’n hon zong khe mai ding hi. I siamnate zat dan i siam ding ahi, play with the right people, make people to respect your music, dont make it cheap. Ka sirpa bangin income hoih muh lotel in chin, kua mah eng dia gingta lou ka hi hehe.

Bang chi dan a na min Deuel na hon zat a?
Kipah huai mahmah e non dong a, ka na ngak lah guk sim hehe.  Lawm te khat toh nickname deih chi in Bible a ka zong uh leh Deuel chih mimin ka mu kha a nalh ka sa lua a kazat ahi. A kho nung a google a meaning ka zong leh The knowledge of God chihna ana hi mawk a, min hoihpi nei ka suak hi.

Zogam.com na bang chi theih khak a? Pha tuam na sa hia?
Zogam.com bel ka theihna sawt sim mah leh kazat patna sawt hetlou hi. Tutung hiai Contest tungtang thu a KK Valte toh ka kihou na ua hon gen kha a, huchia website a check zel mah leng FB group  a omlam ana thei kha hetlou dan ka hi. Heutupa  Ashley in deihsak tak a hon add a pat chiangtak a hon thei ka hi. Group dang a hoihkei chih na hi kei mah leh Zogam.com group ka zat a pat nuam ka sa mahmah a, a tam zaw ten hiai ki zang  ahi chih ka muh dan ahi. Abik in hiai group ziak in mi zahtak huai tampi ka theih beh.

Musician te a ding in advise bang zah hiam hon gen ve?
Instrument tum le vocalist te theih dia hoih kasak tuh, siam kisa thou thupuk na ladia piching na kisak leh na genre paipih pen lenkip in khah suah hetken. A zil tung, asa tung, initial stage a om na hihleh Lamka a music siam nasak penpen kiah formal training la pah teitei in.

 

"I don’t know who you are, where your from, what you do or your family background…. But I got awesome news for you “NOTHING IS IMPOSSOBLE FOR GOD”

 

Contacts:
Deuel Khual: https://www.facebook.com/deuel.khual
Sky Entertainment: https://www.facebook.com/entertainmentsky | http://www.skyentertainment.in

deuel3

deuel1

deuel4

deuel5


.