Journey from Army GD to Bank PO Interview With David T. Seilunmang

Pa Seilunmang s/o T. Khanlian leh nu T. Hoihnu te gila gah goutan tapa te laka amilai in tutung IBPS saina nuai a CWE (Common Written Examination) tungtawn in United Bank Of India(UBI) ah P.O ana mu hi. Aman Assam Rifles a Rifleman General Duty post semkom in correspondence in Indira Gandhi National Open University (IGNOU) nuai ah class XI apat BA chiang na nazou a, asepna hunsa mailou in hunawl aneih sun te competitive examination adin kisak kholna in nazang zel hi. Amah kulkalna leh chihtakna Zogam.com in thupi sa in, kua hiam adia aphattuam ngei lametna lianpi toh tarik 29th Oct, 2012 nitak in pa Benjamin T. Lalpu inn College Road, Silchar ah Mrs & Mr. N. Khupmuansang, Benjamin T. Lalpu leh Mangkhum Tonsing ten houlimpih na vaki nei hi.
BIO-DATA

Name        : David T. Seilunmangdavidnwife
Father’s Name    : T. Khanlian
Mother’s Name    : T. Hoihnu
Spouse’s Name    : T. Rebecca
Children’s Name    : i) T. Liansonthang (09)
          ii)    Hatnunfel (06)
          iii)    T. Muangminlun (04)
            
Schooling:
Cl – X Blue Star Academy ( 2001)
Cl – XII National Open School, NOS Now National Institute of Open
       School NIOS (2004)
B A – Indira Gandhi National Open School, IGNOU, (2011)

Sep lel (As on date of Interview): Rifleman General Duty in Assam Rifles.

*ZC = Zogam.com, *David = David T. Seilunmang

ZC: Tutung United Bank of India a na lohchinna ZOGAM.COM in kon kipahpih mahmah uh ua, nang toh houlim dia hongpai ka hi uh.
David: Eh!!! Keichauh kipaak di kakisak leh hon kipahpih kamuh beh ziak in kipah huai sawn sawn na ee…

ZC: Na result na theih a na reaction banga?
David: IDBI ah (PO) Interview ding chi a inlam apat kuan ding in ka omna Kakching (Thoubal) apat in inn kahong paitou a, lampi ah GARI tuang lai UBI website kava luut leh result anasuak in, ka min kamu zomah a, kalungsim in Pathian kiang ah kipahthu ka geen hi. Ka mitkha ah ka zii toh ka Nu-leh-Pa kipah dingdaan hong dawk masa peen aa, kei kipah na peen hon sudau zou hial in kathei phial. Kipaak chih louh chu geen di dang omlou…

ZC: Interview na ah bang bang hon dong ua? Na dawng theivek hia?
David: Dotna tampi te lakah, Indian constitution a Article No hon dot te uh ka dawng theikei.

ZC: Bang hon dotna uh dawng hoih/fuh peen in nakithei aa?
David: Na inn apat 1000 Kms a gamla ah hon ki posting leh na uut diam?? Chih dotna ah.  
1000 Kms a gamla ah hon posting le uchin le India khua leh tui kahih na abeituan kei dia ka tenna Manipur apat 1000 Kms hilele India sung ahih naak leh Indian constitution tuh ka enjoy thei gige di, ka Right ahih ziak in. Huaiziak in non posting na mun mun uah ka zi-leh-ta ka pii dia, huai mun ka re-allocate di.

davidnfamily

ZC: Na lochinna bang ziak hipen in nathei a?
David: Amasapeen in Pathian’ vualzawlna. Aban ah ka nu-leh-pa toh ka zi-leh-ta’ support. Huaibaan ah: Written exam kaki prepare lai a ka lawm te toh discussion kaneih zeel un hon dawn zangkhai mah mah hi.

ZC: Na first attempt na a hiai IBPS gelching nahi hia?
David: Kum 2011 a Graduate kahi a, huai kum mah a hiai IBPS gelh ching khapah mah kahi.

ZC: Maban ah exam dang napiak somlai hia, civil services chihte khong?
David: Hahaha!! maban ka geen ngam kei.. confident kei thou maw!! Tu tadih in tuh Bank PO ah ka lungkim huntawk.

ZC: Sepaih te nasep kuapeuh in thei chiat a, huchibang kawmkal ah nang bang hun a laisim a, bangchi bang a hiai IBPS ana gelhching theina hia? Na laisim dan tangpi non genthei diam?
David: Kasepna muhthak pen geih chuh Pathian thilthawn piak in kangai a, hihleng ahi bok. Ka laisim dan tangpi ahihleh ka hun awl neihtang in lai kasim gige .

ZC: Hun- awl a laisim nachih peen non genchiang thei diam?
David: Hitham eee!!!! Ka phuur lampang tak ‘A Seemlou in ngawl hen” I Bible in a chih bang in, ka neekmuhna  ding in ka sepna ah working hours hunteng sincere takin ka sem a, mihing nature in ihmut hun a  ihmu, neek hun a nee, enjoy hun a enjoy in hiaiteng 24hrs a ka hawm nung a, spare time a ka laisim hun ka lakkhiak teng ahi ka Hun-awl. Extra time in lai kasim i.e, toilet sung ah zingteng in localpapers like Sangai Express leh IFP adang dang ka sim gige. Haha!!, zingteng a toilet a 45mins- 1hrs bang kizang gai gige dan ahi ve.

ZC: Zi-le-taa neisa, sepna ziak a mun tuamtuam a kisuankual na hi a, haksatna na tuak ngeiding huaite bangchi’n na maituah a, bangchi bang a palsuah na hia?
David: Haksatna I chih mihing ihihna ziakin keichauhlou kuapeuh inleng tuakding in ka gingta. Himahleh, Honsiampa mitsuan in I haksatna te amah kiang tun gige  le hang I haksatna te bangmahlou in ka thei hi. Amah masa sak gige ni.

ZC: Zi-le-ta neihnung a laisim thak thil haksa pi ahi a, miteng zohleng ahi kei, nang bangchi bang a panla a hiai tan tung na hia?
David: Ka zii kei a ding in ka sapum lang(half) ahihbang in ka haatna thuguk khatna ahi. Aziaktuh, kei haatlouh hun leh hunteng in kei a ding in hon thumsak thei gige a, huaiban ah, ka tate’n kei hon hanthawn gige uhi. Sepaih ka hihna zaar in ka tate toh huntam ka zangkhawm man ngeikei a, bangchi khosak ua, bangchi a siamsin uh hiam chih le ka theihpih tamkei hi (ka zi ka muanlouhna hilou in). Hiaite ziakmah in bangchileh ka tate a ding a pa etton taak hitheihdiing ka hia, bangchi bang a ka tate’n kei apan sinlai hon lasawn theihding uh hiam chih ngaihtuahna lianpi toh kei-le-kei ki haantawn a hahtak a pang ka hi. Pathian in ka lampi ding hon sialsak a amah min ka phat hi. “Praise the Lord” !!!

davidtate

ZC: Hiai na exam deklai in , bang2 laibu nasim zel a, atangpi a nalehkhabu sim te non taklang theidiam?
David: 1. Reasoning leh Numerical Aptitude aa di’n R. Gupta’s Guide Book for Bank Probationary Officers’ BASIC FOUNDATION di’in ka zang a, revision chu Magazine a solved paper te pansan in ka bawl zeel.
2. General Studies a di’n Civil Service Chronicles leh Local Newspaper (Sangai Express leh Imphal Free Press) kazang.
3. English ahih leh kizil ding dan tuan katheih louh ziak in Cl – X Knowledge ka seen ek. Risky thou.. hehe.. score tam na peen hizomah lai…

ZC: Financial institution/banking sector a nasep ding na lunglut na mah hia?
David: Iim selouh in, tutung a hiai examination kaki prepare apat hiai Banking Service leh Banking sector te role  thei dek pan kahi aa, lungluut na hongpiang dek pan in kathei. Seem phot le neekmuh na nana chu lungluut mai diin kaki gingta.

ZC: Banking sector  a nasep na in  ei zomite adin bang thil  thilphatuam asem khathei din na kigingta a, na ngaihdan leh muhdan non hilhthei diam?
David: Mihing ihih na ziak leh leitung a khosa ihih lai ziak in akua akua’n sum poimoh na lianpi inei vek  in kathei. Ei Zomi te lakah a phat tuam na ka neih theih dia tu dinmun a ka gintaak tuh, Bank poimoh daan leh phat tuam daan miite kiang ah geen leng (As a Bank Officer) hon trust di ua, awareness hong om diin ka gingta. Eg Secured Saving, low interest loan etc.

ZC: Hiai banking exam nadin coaching class tel ngai in nathei hia?
David: Coaching class la le tuh hon dawn zangkhai mah mah din ka gingta.. But… Kiphatsak na louh dia chu coaching class melhkhalou a hiaitan tung kahimai aa.. hehe..

ZC: Ei Zomi te lak ah bank PO i lut tam thou ta ua (a kipahhuai mahmah), khenkhat in Paite Officer a chi zezen ua, nang ngaihdan in public sector leh central service koilam pi bawl zo leng hoih nasa a?
David: Civil Service chileng Public toh aki relate na uh muhtheih ban ah voice neizaw a theih in a om a, Public Sector ichih chiang in amin Public himah leh Bank diak bang tuh Public ah voice nei tham di’n power atawi louh uh chiang tak in amuh theih hi. Kei ngaihdan in Zomi min agin chiang in Civil service mah chi leng hoih di’n ka gingta. Personal tak in tuh Public sector(Banking Sector) bang hileh puakzaang tak a mahni om mun a semthei ihih man in advantage a om mah mah.

ZC: Na Zomi pih sepna zong a muntuamtuam a om te kiang ah bang thukhah nopna nei a?
David: 1. Amasapen in Pathian masa sak gige le chih ka geen ut a.
 2. Huaibanah , ihih napeuh ah chihtakna leh kuhkal na banah mahni ki thunun na (Self Discipline) toh pang gige thei le.
3. Nasep patma in lungkia (depressed) pah kei leng.
4. Atawpna ding in Ka pa hon thuhilh na thupi mah mah te  lak a khat leh kei mah mah in principle a ka zat (zang gige zou keimah leng), GOD HELPS THOSE WHO HELPS THEMSELVES chih tangvom in neithei leng kadeih mah mah.

ZC: Houlim nuam mahmah ei!! Na maban ah honglohching tou zel inlan, Simtu tampi ten a phattuampih ngei uh ka lamen uhi. Kipak ungh.
David: Keile kakipak ei, Zogam.com Damsawt hen!!!!

zdcwithdavid