VOK KHUM DING CHIH ZRO SAI DIA NEULUA HILOU HIA?

VOK KHUM DING CHIH ZRO SAI DIA NEULUA HILOU HIA?
Lamka Post Editorial, 21 September 2018

Zomi Re-Unification Organization (ZRO) zan, September 19, 2018 ni a thusuah a bawlna uah amau command area sung a vok khoi kuapeuh in khahzanlou ding in thupuan bawl uhi. Hiai thupuan ahihleh khosung siangthouna ding ngimna a kibawl ahihman in a tuple-ngim a kipahpihhuai hi. Hiai thupuan bohsia a omleh ZRO in a kituahpih bang action a pe ding chih ahi velvual nawn hi. Gankhoite’ ziak a gawtna khauhtak tuah theih ahih in tuh kuapeuh in i man siausiau uh tuh a lampi khat ahi nawn peuhmah hi. Gam-le-nam itna leh eimah huangvulh gantate itna kiphuttuah khak ziak a thuak theih ahihman in kuapeuh in gankhoite kembit siausiau ni i chi hi.

Tuasang a sauzaw deuh ngaihna ah, i pu-i pate ua pan vok khoite i hi ua, huaiziak in Zomite Customary ah nopna tawpkhawk ahih hun chiang in huangvulh ganta a poimohpen a, liau-le-pan thu ah leng vok tuk 4 ahihkei leh khe 4 nei gan in poimohna nei nawn a, kipahna hun ahleng hiai bangmah in huangvulh gantate’n dinmun poimohtak luah gige uhi. Singtang khua a huangvulh ganta neilou inkuan tuh inkuan pichinglou, khualzahtakhuai neih ni khua a goh ding neilou inkuanpa tuh pa chinglou chih ahi leuleu zel hi. Hiai omzia tuh singtang a teng inkuan khat in huangvualh ganta a neih teitei poimoh chihna ahita hi. Singtang a inkuan tengte hiai thu a kuamah a zahlak louhna ding ua enkol thei pawlpi tuh piching mahmah ahi ding chih ahilai hi.

BJP government in siangthouna uangtak a, a hon bawlna ah a kipahhuai mahmah a, huai toh kizui a ZRO inleng khosung sianthouna ding a panlakna a hon neihna ua, Thupuan a tawpna a hiai bang zuiloute Action in zui ding chih pen omlou a thusuah kichi bawl theihlouh hiam ? i chi hi. ZRO chihlouh helpawl dang leh philanthropic organization chiang nasan inleng thusuah a bawlna uah, a tawpnapen para ah a zuiloute action lak ding chih ahi teitei zel hi. Mipite’n a zuih ding uh i gintak kei a, ahihleh bawl teitei ngai hia ? A lou theilou ahih lehleng thumal dang a nemzaw deuh om theilou hia ? Mipite ziak a makai om ahi chih i mangngilh chiang ua mipi leh makaite kikal mun-awng lianlaw khazel ahi chih theih tuak hi. Hiai bang order a last para a omte a zuilou ding bel hituan lou in mipite’n “A tawpna ah bang a kigelh a” chi’n chiamnuih bawlna in neita uhi.

Heutute’n leng philanthropic organization te sep ding chiang, saptuamte sep ding chiang, village authority sep ding chiang, local club te sep ding chiang a khensiam kei ua leh denchiang in mite’n chiamnuih bawlna in hon neikha thei uh chih pilvanhuai mahmah hi. Vokkhoi, ak khoi, bawngkhoite leh a dangdangte domestic thil mahmah ahihman in hiai neuhneuhte khong village authority te sep ding a koih tuak hizaw lou hia ? ZRO chih newspaper te a mi’n a muh chiang ua, thupilapi bang om a hia chi a lametna lianpi toh mitbem zen ana en zel ahi chih theih tuak ahi hi. Nampi vai sai ding thupi hiai zah lai a, thil neuchikchik eimah hon kaibuai theite khong ah kisubuai khemkhem kei theile i chi hi. A diklel a gen in, ZRO kichi mihingte tung a vaihawm dia i bawlkhiak hi a, vok tung leh ganhing tung a vaihawm ding in bel kiphal nailou hi.

ZROThupuanvokvul