IWD ZATNUAM!

IWD ZATNUAM!
-Valte Ginkhenpau

ginkhenpauvalte new

“Numeite na kimuhkhop tam zohkhop uleh thu tam. Na omkhawm zek chiang unlah pasalte khawng gensia uh chin; huailou inlah na numei hihpihte gensiasia tel uteh. Koimah a hoh ngai lou, in-nna sem in inn ah om maimaile uteh hilel!,” chi in Chinpau tuh zingzu khamsa in chiak nuanua hi. A nu uh hong tawn a khakkhiatsa tanu thumte leh a zi lah lausim kawmpi in ki-entuah liakliak ua, a tute lah naupang chikchik ahihlai man un a pu uh zukhamsa a kitom gige pen lau in a nute uh angsung ah belhkip maimah uhi.

Pa Chinpau bel achikchik a kipasalsak mahmah gige khat hi a, numeite bangmah in mu lou himhim hi. Uang genna leng hilou in, amah ngaihdan in numeite’n pasalte neih ahing gige kha nei ding un gingta nuamlou bilbel hi. Zu a kham chiang bang in zite vuak chiing a, a tanute bang leng a pasal neihkhiat ma un a heh chiang in zep zialzial sek hi. Himahleh a kipasalsak tuk in pa Chinpau tuh bangmahpi hi tuanlou a, zungolvei leh a zi leh tanute vaksa leltak a hilel hi.

Lau kawm simpi in Lunniang in, “Pa, bangmah a nang ka nu na sim ngeilouh ban a numeite himhim ek a leng na hon muh ngeilouh gige ziak a insung hichi nimnem dentel ahi aw,” chi in awling pepelh kawm leh heh a liing tetet hial kawm in hon genkhe kiaukiau hi. Himahleh a pa hong hehgawp zaak a hong kitomgawp khak ding bel laugu veve ahi chih a mit taisiatdante apan in theihtheih hi.

“Bang ka gen e?,” pa Chinpau in a tutna mun a kun ngeungau kawm in chikhe namnam a, chiltui-naptui kai nelnul kawm in, “Eheu! Nang, ka tanu lianpen in leng kei, na pa, na khovel pathian maw na hon hichi dawn ngam vial?,” chih toh dintouh thuah in Lunniang betphei sawm hileh kilawm in om hi. A huchihlai in, khamlua ahihman in dingtang tou zoulou in tuanglai ah puksuk nop a, thoukik zou nawn lou in lumden hi.

Pa Chinpau leh nu Niangzen tapa neihsun Khamnou in bel bangmah gen tuanlou in amah pindan sung apan a ute leh pate houlimna ana ngaikhia hi.

Nu Niangzen’ nawlamte bel amau khom in khosa thei vek ua, huchih dungzui in ama’n a tapa neihsun uh Khamnou pen a sanggamte’ huhna khawng peuh toh lai simsak teitei hi. Ahuaimah leng pa Chinpau in a zi a vuak nop chiang in paulap in nei zel a, ‘na nawlamte na suang lua’ chi peuh in vaw zialzial sek hi. Himahleh, nu Niangzen bel, mi hoihtak leh ginom ahihman in, nawkik ding himhim lunggel in nei ngeilou a, a sanggamte bang in leng kik photmai ding in hasuan zelzel mahle uh amah ut lou bilbel thethup hi. Ama’n bel ‘nawkik ding a kuankhia ka hi kei’ chi tinten a, a kuhkalna gahsuah in Khamnou in lai hoihtak in simtou thei hi. Tu in ahihleh Khamnou pen khopi lam a BA (Honours) sangtak a va zoukhin in inn hong tungkik nawn khinta hi.

Khasetak in Lunniang in a pa en a, hehpih mahmah napi in nidang a a pa’n a zep zialzial dante khawng a lungsim a mangngilh lou ahihman in lauh guuk toh thuah zel hi. A neulai bang un, a pa uh mai a kam khat khawng lel a pau chiang un leng a pa un ‘numei maimai pauthei’ chih toh vuak ding kia in en a, ‘na nu uh heu in na hon simmoh uh maw?’ khawng chi zialzial sek hi.

Hiai insung ah bel numeite’n amau dikna gen theihna ding hunlem a mu ngei himhim kei uhi.

Hinapi in hiai hun in bel, a tanu nihna Kimbuang in a pa uh kiang ah, kidek zou nawn mahmah lou in, hichi in hon chikhe khongta hi.

“Pa, enve. Pathian kiang a ka thum chiang ualah ka thumna un biching leh sangkil kaan zou lou ding na hon chihsak a, school kai hiam ahihkeileh biakin a kikhop ka sawm chiang unlah ka beven man uh na hon chihsan zel a; na hon phal kei. Hon na phal hi lechin ka dinmun uh tuasangmah in leng a saangzaw ding.

“Ahimhim in, nou pasalte’n kou numeite na hon simmohdan uh nasa lawtel ahi. Kiloh in nna ka sem ualah pasalte loh zah lohsak in ka om kei uh. In-nna sep gentaklouh nekzong ding in na hon ngiatlai ua, nang bang ngial tuh na zu man ding nasan ka hon ngaihtuahpih lai uh ngai hilai. Numeite pen sikha-nasemtu banglel leh poimoh van khatlel bang in na hon koih ua, vuak ding leh saat ding ban ah utdandan a luppih dinglel in na hon en uh. Naupang leh kumchinglou chih leng khual lou in, noute utna sukpichinna ding in numeite sualluih in om ua, ka dikna uh ka gen chiang un leng ka aw uh ngaihkhiat ahi kei. Sepaihte leh singnuaimi a pangkha numeite bang ngial tuh pasalte noptalna banglel in a gen zawmah uh. Duh leh duh louh thu leng hilou in, zu leh khamtheih na hon pia ua, lah ka hong zongsat chiang un ka khantawn kham ding uh na hon pe nawn tuankei zel uh; nou deihna leh utna tanlel a zat na telzaw uh.”

Hichibang a hong paukhiat chiang in Pa Chinpau leng hehlua kisa in hong thohtouh thak sawm a, a tanu Kimbuang min sam nuanua kawm in bet-ek mai ut hileh kilawm in, hak lahlahsa in a mitkhauhsak in en lelaw hi. Himahleh Kimbuang in a gen ut teng gen ding in kamka lailai a, tawp sawm tuanlou hi.

“Hehpihtak in, pa aw, ngaihtuah dihve. Kou leng, noute bang a Pathian’ siamsa hisam ka hi uh. Nasep peih lou ka hi kei uh. Na thu uh mang nuam lou leng ka hisam kei uh. Hilehleng, ka mohpuakna uh kipaktak leh thanuamtak in hon semkhesak unla, ka hihhoihna uh na hon phat nuam kei taak uleh leng hon sal lou in, ka hihkhelhte bang uh leng hihdik theih dingdan lampi hon kawkmuh zawle uteh kou leng hong buching theisam kha ding ka hi uh.”

Mittui luang zungzung leh khasetak in, awling pelhpelh kawm in Kimbuang in a lungtang a sawtpek apan om gigesa hiai thute hon genkhe hialhial hi. A tanu angpom kawm ahihman in amah a kah chiang in a nau leng ana patau in hong kiphin a, a nu kahpih ding in hong kisa hi. Kimbuang in amah mittui takkhe zungzungte a nulhul kawmkawm in a tanu khem toh thuah a, tuailuai mahmah mai hi.

Pa Chinpau leng kingaihtuah dedu hileh kilawm in om a, pau nawn lou in baang ah kingai nelnol kawm in tuanglai lam ensuk nilouh in amah zakkhop dinglel in phun numnum toh thuah hi. A zi leh tate lah a pa uh hong kitomzak ding lau in, chiling sim pupulh kawm in, dipkawzen in om leiluai uhi.

Pa Chinpau omdan nidang hong bang lou deuh in kilang hi. A zi leh tate muanmoh a bang hetkei. Zukhamte leng ngaihtuahna lungsim bei hial hilou ahi uh chih a kilang mahmah mai.

Huchihlaitak in a pindan sung apan awl in Khamnou hong pawtkhia a, a pa leh a nu ban ah a sanggam numeite en kual daudau hi. Huaizoh in a u Kimbuang maitang ah en a, “Sawtpek apan tua thute na genngam hi leteh hoih ding hi a. Numeite’n leng na dikna uh genchet theihna nei lawtel na hi ua, numei-pasal kisimmoh tuah ding om lou i hi. Na nau uh ka hi a, noute tengteng numei na hi uh. Himahleh kuamah anu-apa a kideidanna ding a om kei; Pathian’ siamsa mihingte ngen i hi uh,” hon chikhia hi.

Huai thute a hon gentak in kuapeuhmah dipkuatna hong kiamhuai zou hial a, pa Chinpau ngei in leng lamdangsa kawmtak leh kisuanglah kawmpi hileh kilawm in a tapa Khamnou en gualgual hi. Huaizoh in, pa Chinpau in a zi leh tanute kiang ah, “Hon ngaidam un, ka na hihkhial lua,” chi in hong khase mahmah maita hi. Huai ni chiah in tuh pa Chinpau insung a omte tengteng lak ah kipahna khitui akhatveina ding in, khamzoh vuallouh ding in luangkhe zungzung maita hi. Pa Chinpau in, a mittui nul tiautiau leh kisik mahmah kawm in, a zi leh tanute leng en ngam lou in a khut taklam liktou in hichi in chi hi:

“International Women’s Day zatnuam!”

*Ataktak bang thei di’a phuahtawm pumlum ahi.
©Valte Ginkhenpau, 2018