Kumthak - 2018 Ah

KUMTHAK -2018 AH
- Ms Chingbiakmuan, Silaom veng Bungmual

chingbiakmuan
Hun-le-niten ngak neilou ahihna ah Khristmas-2017 bang zangzou ihi phot a, anuam hia anuamlou chihzo ei’ zatdan ah kinga hi. Huai kawmkal ah apoimoh pen tuh “I zang manpha hia ?” chih ahi. Tu in Kumthak zang dia kisa tuh I hinawn peuhmah uhi.


Tutung Kumthak 2018 hongtung ding ah bangchi bang ngaihsutna leh kisakkholhna I nei a, I kum zatliam pen I zangnuam in zang hoih I kisa hia? Pathian’ deihdan leh honpidan a zang I kichithei hia?


Tu Kumthak hongtung ding, huaimah kikum le I chi hi. Pathian honpidan sanga ei’ pilna, siamnate zang a kalsuan khasek I hihleh tuni in ki-enthak ni. IKor 1:25 ah “Pathian’ haina tuh mihing’ pilna saangin a pilzaw a, Pathian’ haatlouhna leng mihing’ haatna saang in a haatzaw ngal a” Taang 24 ah, “sapte a din zaw Krist, Pathian’ thilhihtheihna leh Pathian’ pilna pen ahi” ana chih mahbang in Kumthak ah I pilna, theihna leh siamnate sangin amasa in Krist ah kitulut zawni. Toupa kipisak in “A aw” ngaikhe ni. I pilna suangsuang lai ding I diam? Hichibang in ngaihsunle, “Tu Kumthak a na lametna banga!” chih hizoulou in, “Kumthak in nang ah bang a lemen a, Kumthak bang napuak dia, miten bang lametna nang ah a nei ua unau?”


Ngaihsun mah dih Toupan bang din a hondeih a, Kumthak ah Toupan bang nna nang a ding in a koih a? A dawnna I mu naikei ahi maithei, himahleh unau, hungaih in ngaikhia ni. Toupa aw za ding ihi. Apoimoh leh Toupa dongni. Tuni in I gam, I nam in Toupa’ vualzawna I zatkhelh ziak a hichituk a siatna a miten I tuah nung un a hehpihna ziak in Kumthak melbang muthei dia I omlai in a hehpihna kitheimohbawl ngamlai ding I hi diam? Bangtan huh hoih Toupan honpelai ding ahia. Hiai a hehpihna hun nawnsawn ah Toupan nang leh kei ah tanvou honpiak ngaihtuah ni. Tuni in Toupan I dinmun honsuhsak khaak ding lauhuai hi.


Hun paisa zaw paisa hita a tuni in hongtung nailou leh tuhun lellel ah nang leh kei tung ah Toupan maban a I gam, I nam dinmun ding nga ahi. I hun hoih neihlaite a poimoh dan thei a, amanphathei bangpen a I zattheih na ding in tuni in Pathian loungal kua dang I poimoh a om kei. Tuni in I khelhnate kisiik a, kingaineu a a kiang zuan ding in Toupan honsam lai ahi. Toupan I khelnate ngaidam ut a I gam damask utlai ahih dan theithak in tukumthak ah Toupa mah chi in Amah len tinten ni. Toupan honvualzaw I honpi chiat hen. Kuapeuh Kumthak zatnuam.