Lungthul (L) Khua Tanchin

‌Pu Sonna Langgin Ngaihte Sonna  Hankhup suan in Lungthul (L) khua ana phut khia a, amah hausa ahong hita hi. Amah sih nung in a tapa  upapen Thangkhohau hausa in ahong pang hi. Thangkhohau asih nungin anau Liankhomang hausa in ahong pang hi. Liankhomang asih nung in a tapa upapen tulel a hausa Khamkhokhai pen hausa in  tuni tan pang lel lel hi. Pu Langgin adam Laiin tua akhua Lungthul Langgin akichi a, tuni tan dong in Lungthul Langgin akichi hi. Lungthul khua 3 vel om ahih ziakin Lungthul baan ah hausa min belap ahi a, huai ziak in Lungthul Langgin chih ahi. Alamtom in Lungthul (L) chih ahi a, tuni tan in India government in leng Lungthul (L) chiin chiam teh hi.

‌J.C Higgins, Vice president, Manipur State Durbar tuh ei Gam lamah bialfang in ahon Jin a, Suangdoh khua ah 4-12-1910 niin atung hi. Huai Ni in Donglam leh Langgin Gamgi ding abawlsak hi. Hiai apan itheih tuh tunitan in Lungthul (L) khua pen Kum 100 malam a awm ta ahi. Huai laiin Donglam in khua ana bawl a, akhomin ding in Lungthul (Donglam) chih a theih ahi. Donglam ahong sih nung in a tapa Thongkhup hausa in ahong pang a, akhomin ding in Lungthul Thongkhup atom in Lungthul (T) chih ahi.(mitangpi in atheih Daan a Pumlawng kichi pen ahi)

‌Pu Langgin ahong sita a, atapa Thongkhohau in hausa a Hong din nung in buaina in azui tou zel Mai hi. Thongkhohau in apa pilna anapha zoulou himai ahi.
lungthulkhuaThongkhohau in Khupchin sum Rs 80/- aleitawi hi, adit zok Lou ziak in Lungthul (L) Gam sung ah Mile khat sanga naizaw mun ah Khupchin ateeng thei ding chiin thupukna anei uhi. Khopel (Machet) in Khupchin Daijang achih mun uah ahong teng ta hi. Hun tomlou sungin amaukaal ah buaina ahong piangta. Thangkhohau in Khupchin toh Tamenglong SDO court ah case  ahon neita uh. SDO min R.H Shaw ahi. A case No. ahih leh Misc case No.27 of 1940-1941 ahi. SDO order dungzui in Thongkhohau in a sum bat Rs 80/- adin dia, Khupchin in tua a teenna mun a nuse dia khopi ah apeemlut ding. Thongkhohau in a sum bat 80/- adinta hi. Adit zoh nung in Thongkhohau asita a, anau Liankhomang Lungthul (L) Hausa ahong hita hi.

SDO in order abawl nungin Khupchin in luhluultak in ateenna mun ah awm lailai ziak in Linankhomang in Tamenglong SDO court ah Khupchin ahon heekta hi. A case No. Misc case No.256 of 1943-1944 ahi. Khupchin avuallel a, E.F Lydall, President, Manipur State Durbar in Khupchin tuh Rs 25/- aliausak ta hi. Khupchin in court order zahlou a ateenna mun ah apawtkhiak noplouh ziak in 06-12-1945 Ni in C.Gimson, Political Agent in Khupchin leh ateenpih te inn haalsak dingin order bawl a, Lambu ten avahaalsak uhi. Political Agent kichi tuh huai Lai a manipur a lianpen ahi.

Khupchin sih nungin a gamluahpa Thiankhojam in Lungthul khopel hausa in ahong om hi. Aman leng Lungthul (D) nawtsiat sawm naaksang in Lou vaatna ding mun bang amau utna munte vaat asawm zomah hi. 1952 Kum in Liankhomang (Lungthul L hausapu) leh Thiankhojam tuh Imphal a Deputy Commissioner court ah hong kiheek ua, Thiankhojam avuallel ta hi. Liankhomang thulou a Lou avaat theih louh ding uh chih order asuak ahi.

1987 Kum in Lungthul (L) khua a teengte Guite Road kiangah ahong kisuan suk ua, Lungthul(D) toh teengkhawm ahong suak ta uhi. 1988 Kum in Churachandpur a Deputy Commissioner court ah Liankhomang leh Thiankhojam ahong kiheek ua,  Thiankhojam avuallel hi. Liankhomang Gam vek ahihziakin Lungthul (L) leh akhopel Lungthul(D) kigawm in Lungthul (D) chih atuam a awm nawn Lou a Lungthul (L) hivekta ding ahi. Liankhomang in hihkhial Lou ahi chiin DC CHURACHANDPUR in taklang hi.

Thiankhojam in 1991 Kum in Churachandpur a Munsiff court ah Liankhomang aheek hi. Case No. Judl misc case No.2/1991 ahi. Liankhomang in Lungthul (D) Gam ah thuneihna nei kei leh chih tuh Thiankhojam deih ahi. Vaihawm Munsiff court in hoih tak a hon ngaihtuah nung in, order ahon suah a Thiankhojam avuallel sak hi.  Thiankhojam in gam aneikei a tua ateenna Lungthul (D) achih namun leng Lungthul (L) Gam vek ahi chiin Deputy Commissioner Churachandpur letter No. DC (CCP)/Jdl/88-44/797 dated 08-05-1990 ah kigelh Lungthul (L) leh Lungthul (D) 1987 Kum a kigawmta ahihziakin Lungthul (L) gamsung ah Lungthul (D) kichi khoteenna toh kisaia genkhak nawnlouh ding ahi, chiin Order a thusuak in gen hi.

ED post Office Lungthul (D) min a awmpen leng Lungthul (L) chi a khen ding ahi, chiin Director of Postal Serv, Manipur letter No AT-1/Esstt/Rlg/VI dated 17-02-1997 in ana gen ta hi.

Liankhomang sita, Thiankhojam sita, Thiankhojam tapa Zamkhenmang leh Liankhomang tanu Vungzaching kiteeng ua, tun suan leh paak nei uhi. Tuchiang in kinak hun hinawnlou a, kituak tak a teenkhawm hun ahita. Buaina bawl omnawnlou a, kituak taka teenkhawm hun ahita. Buaina bawl awmnonlou a khosung khat a teennakhawm diamdiam uh deih sak huai hi. "Ngaiin, unaute kituak diamdiam a om khawm a nak hoihin, anuam mahmah hi." (Sam 133:1)

NOTE: Kum 2012 Dec 27  tan a record ahi, tu in ah Lungthul D 2012 Dec 27 in recognized in awmta a, inn sawm vel om lel uhi.

lungthul suangpaallam

lungthulkhua04