EI LEH EI KAR AH

EI LEH EI KAR AH | By Mcmuan S. Ngaihte

mcmuan

To,
Nunu na damzel maw, kon ngai thei lua, nang na hon ngai zel hia? Nang zaw na hon phawk kei lua, mi le houpih ngei lou, laithon bek na hon khak zel sam kei dia Nu. Ka UThang te bang a nu te toh phone a kihou zel uh eive, phone ka nei zoh louh ziak uhia na hon houpih ngei louh. I maw ka UThang phone number kha maw 985623... eh ka mangngilh man voi, ka va pawt khak non chiang in kon dong thak dia ka hon hilh mai di aw, huai chiah hon call teitei in aw. Nunu ken maw hon ngai thei lua kei ve. Koi lam ah hon pai san na hiam Nu aw. Mi lak ah ka hon zongzong sek a lah mu khak in lah na om ngei kei. I maw Nu huai I innsak deuh ua Muamuan te kha na thei lai mo, a Pupu in na Nu laithon khak in a hon chi a ka hon gelh ve top eikha aw. Hiai laithon na muh chikchik chiang in sim suak teitei in la nang le hon khak sam in aw. Na hon khak chiang in ka Pupu te, ka Pipi te, ka Papa te toh ka na sim khawm di uh aw. Tuni a maw ka lawm te toh ka kimawl lai ua UMinthang in hong subuai in chin a khel dan chu aw, kou sang a lian zaw hia maw, ka gari lem khawng uh, ka belta lem te khawng uh hong suksiat sak inchin, nang om le chin zaw tai ngam di hichin a maw. Kou lah bangmah ka gen ngam si kei ua. Nang Nu le nei lou khat, na gentheihtheih uh toh hiai apat paimang oh khawng hon chi eive, ka kap ek-ek. Inn ka tung a ka Pipi kiang ah dong inga, ka Nunu koi ah om a Pi, nu nei lou lou ka hiam Pi chi'in ka dong a, nei e zenzen hon vakmang san daih hia, ka muh hunhun chiah ka tai ek di aw. Na Nu chu maw Nu tengteng lak ah a fel ben banah a mel le hoih pen ahi. Tu khawng in hiai ah om leh zaw hon duat lua mahmah di hia a chi a, taktak mah hia Nunu. Nu dang teng sang in fel pen leh na melhoih pen taktak mah teh maw Nunu, ka hon mu ut gawp ta ka chi. Ka pipi in tun zaw na Nu gamla pi ah om ahi, Vangam ah Jesu kiang ah om tadih phot ahi a chi a. Nunu gamlapi ah Vangam ah Jesu kiang ah om taktak mah teh maw. Kei le ka ut lua, nang lah na hong pai ngei kei a. Ka Papa a hong tun a dong non inga maw, bawi na Nunu chu tua gamlapi ah zin ahi a chi a. Nunu bangziak a gamlapi ah na hon zin mangsan daih? Ka hon ngai lua voi.

Ka PuThanga na thei maw I innkhang te uh kha, hon duat a duat inchin nektheih khawng hon leisak sek inchin maw. Midang in hon tai chiang bang ua hon panpih sek eive, na Nunu chu maw hanmual ah om daih ahi hon chi a. Taktak mah hia Nunu? Tuni ka skul kai tawp ua maw ka lawm te toh hanmual ah va hoh ung ua nang lah ana om het lou chin a, ka lawm te toh hon samsam ung ua, ka aw neih tengteng in ka kikou a, za lou na hi di nang lah hong pai sawm mahmah lou. Ka PuThanga in a zuau hon gen ahi di maw? Khua mial dek tan om ung ua, ka USangi in na Nunu om lou ahi di hon chi a, a tawp a chu hon paisan mai ka hi uh. Gamla sim ka tung ua hon nung et thak zel inga lah hon mu tuan lou ka hi. Nitak chiang a ka Papa toh giakkhawm sek ung ua maw nop a nop thei mai, ka Papa in hon duat a duat thei mai, tai le hon tai ngei lou ahi. Ka Papa gam a giah chiang a ka Pipi kiang ah giak sek inga, a chang chia kei kia khawng a lum sek inga, fel hon sak theih dan uh. Kei kia a ka giah chiang a maw nitak chiah ka lauh hun om sek inchin, vuah a zuk chiang a, kawl khawng a phiat chiang a bang ka lauh theih dan chu aw, ka kiang ah om hi le chin zaw ka hon pom tuntun ut. Papa in maw nitak chiah Thanghou leh Liandou te tangthu khawng, Zuansialching tangthu khawng hon hilh sek eive, ngaih nop ka sak theih dan chu nang le na hong pai chiah ka hon hilh tei di aw. Huai lou le Jesu tangthu khawng hon hilh in chin maw. Jesu in maw thil teng hih thei inchin, aman mi tengteng it inchin maw, ei bangbang a mi genthei te khawng le it vek inchin. I thil nget te bang hon pia thei vek chi inchin maw, Jesu in maw naupang te le it vek eive. Huai zoh maw Papa in a lukham nuai ah numei khat limlak koih inchin, nang hon it tu na Nunu limlak ahi chi eive. Nitak teng a maw huai limlak sawt pipi en sek eive. A et teng a maw a mittui khawng pawt sek inchin, Papa bang ziak a na kah ka chih chiang a maw ka kap kei bawi ka mit a na a hi chia hon dawng sek. I maw Nunu, huai limlak ka Papa in a et teng a mit na gige eive. Papa chu a mit a na mun ka sa e, khongaih lou mo nang. A guk a kon hilh ahi aw na hong pai chiah na gen louh di aw kei a hon tai kha dia.

I maw tuni ka skul kai ua skul ah ka gil kial a kial mai. Ka pipi in lah nektheih lei na di sum ka nei kei hon chi a, ka Papa lah gam giak zomah inchin. Ka lawm ten ka skul kiang ua dawr ah nektheih lei souhsouh unchin ka eng theih dan chu aw, ken lah lei na di sum nei si lou inga. Ka lawm ten lah a nektheih te uh hon hawm ngei lou zomah uh. Huai bang khat na thei lai diam a, ka skul kiang ua Pitek zangkuul deuh mai pen kha, huai in ka lawm te kiang ah, na lawm uh le hawm sam ve ua chi lele ka lawm ten hon hawm ngei tuan lou uh. Ken lah ka Pipi in bal huan min khawng, kawlkai huan min khawng a hon puak sak chiang bang a ka lawm te hawm sek hing a, a sum chiil uh na sa hia Nunu. Ka gil kial lua inchin dawr ah sang te uh khat la inga ka nek a leh dawr ngak tu in hon tai ek-ek eive. Zin mang lou hi le chin zaw ka nektheih lei na di sum hon pia zel di hi chin a maw. Ka lawm te bang hawm di hinga maw. Hileh dawr ah mi sang zuak khawng la lou di hinga maw. I maw Nunu mi sang zuak gu hilou ka hi aw, ka gil kial lua inchin ka lak mai ahi aw. A hon tai lai un nang om hile chin hon panpih di hi chin a maw. Inn ka tung a maw ka Pipi in, dawr a mi thil zuak amau phalna om lou a na lak chu a gu na himai aka, thil guk te chiin louh di ahi aw, Jesu in le thil guk deih lou ahi a chi a, tuban zaw bangmah ka gu non kei hial di aw Nunu ka gil kial mah lele. Ka piching chiang in le bangmah ka gu kei di aw na kiang ah ka kichiam.

Nunu taktak a nang koilam a zin mang vengveng e, bangziak a na zin dek a na hon tonpih tei louh? Gamla taktak mah hia, ka Pipi in na naupang lai ziak a a zinna lam a gamlat toh hon tonpih lou ahi a chi sek a taktak mah hia? Tua zaw lian lua ta kei ve kimuh di kal ka ngaklah lua. Na hong pai chaing in na zin non di leh hon tonpih ta in aw. Na zin na lam keile ka ut lua, naupang a tam hia huai lam ah, a fel thei uhia, skul khawng a kai tei uhia? Banah Sunday skul te khawng a kai uhia, na zin na lam ah van hoih taktak hon puak in aw na hong pai chiah. Ka lawmnu Mawite in maw a Nu a zin lai a laithon khak in chin a hong kik a van tampi puak eive, nau milem te, thau lem te, gari lem chih te khawng leh khedap nalh taktak. Nang le na Nu laithon khak in la a hong tun chiah van tampi hon puak di ahi a chi a. Nunu, puanak nalh taktak, barbie te, belta lem chih te khawng hon puak in aw na hong pai chiah, na hon puak kei a leh na kiang ah lum ut lou di ka hi, ka Pipi kiang ah hon giahsan daih di ka hi, kon chiamnuih maimai ahi aw Nu, nang kiang mahmah ah ka giak ut. Ka class uah maw kei laisiam lam hikha keive, ka lawm te chu a pass chiang ua a Nu-leh-Pa te un lopsak sek unchin kei chu hon lopsak tu le le ka nei kei. Ka Papa lah ka skul kai na di sum loh a nasem den huai lou a lah gam giak den inchin a khut teng bang le pol gawp ta ahi. Papa a na hia ka chih chiah bawi a na kei hon chi gige.

Kumsim naupang khawmpi ah Bible recitation kidem na ah ka tel dek a, puanhoih silh di lah ka nei kei, Papa in lah hon leisak zou lou di chi a, ka puan lui te ka Pipi in hon khuisak inchin, amah lah a tek toh a khut khawng ling zomah, nang om le chin zaw maw hoihtak a hon khuisak di hi chin a. Hilele ka Pipi in duat tak a a hon khuisak chu ka kipak himhim. Zing leh nitak in ka Pipi toh thumna ka nei gige sek ua, nang le na hong pai chiang in I thumkhawm zel di uh aw. Naupang khawmpi ah khatna ka lak a leh laithon dang ka hon khak non di aw. Nunu koilam ah hon zin mang san taktak na hiam, hiai laithon na muh chiang in nang ka hon ngaihdan thei kawm in a kin thei bang pen in hong pai pah in aw. Na hong pai di hun hon hilh in la ka Papa te ka Pipi te toh ka hong dawn di uh aw. Nunu ka hon ngai lua, ka hon it lua, na mel muh kal ka ngaklah gawp. Damtak in mangpha hoihtak aw Nunu.

Na tanu it,
Kimbawi