Paukhansuan Khuptong' Thugenna (transcript)

Paukhansuan Khuptong' Thugenna (transcript)
Pute' Vualzawlna & Manisfesto Honna: 28 October 2016

paukhansuankhuptong

Lungsim a geel a geel phaklouh, Pathian in ah lunglutnate sitheilou in ah, hun lemtaang takmai tuni a hon bawlsak manin amasa in Pathian' tung leh deihsaktu hong paikhawmte tung ah kipahthu kon gen masa ahi.

Tuni hih, ka ngaihtuah chiang in ah, nidangpek a hichibang lunglutna ka neih hih kahihkhiak theihlouh hun sawtpi ahi a. Ka pa kiang ah,"MLA lunglut ka hi, hon phalsak in" ka chi a. 2013 vel apan in ah kana kingen ua. Hilele aman hih, den a heutute hongen bang in ah,"I ki-zatna, I ki-etkolna, saptuam' gamnasepna, Pathian' gamnasepna lam ngen a kalsuan I hih man in, Politics hih ei a ding chi hilou di ahi"hon chi a. "Abanghileh pa kei lunglut ka hih chiang in ah, Pathian ki'ah I ngen tou dia, Pathian in hun lemtang hon piak leh, next MLA election 2017 hih, huai adia kisa ut ka hi" chi'n kana ngen a,"thumna toh I delhtou di" achi a. 2013 hon liam a, ka ngen zel a, aman hih Pathian in hong dawng nailou hi di ahi tutan a kilang kei a chi a. Atawp in ah, 2014 January 27 in ah, Pathian' lemgeel le ahi dia, naupanghai na hi nawn kei a, piching na hi ta ua, zi-leh-ta, inntum-loutum suang a khosa nahihmanun, Pathian' gam nasepna bang a ngai in, MLA na tuh utleh tuh in chi in ah, tuni a ka pu in vualzawlna honpiak bang in aman vualzawlna honpia a. Huaini in ah MLA ching bang ka kisa ahi... A MLA ut chih khawng hih kana utpen ahikholkei a, himahleh I gam nasepna, I gam-leh-nam vaai a kalsuanna di'n hih, I septheih na ding in hih, MLA hih a ngaihziak a MLA kisawm kha a ki hi zaw a; a power pen ei mimal a kineilou ahihman in mipi' tha toh gam bawl dia kisa ding a huai dia hong kipekhia ka hi a.

2014 a kipan in, ka pa'n vualzawlna honpiak a kipan in ah, awl awl in kal kon suan tou a, tuni chiang ah ka ki gintak sang in ah Pathian' hehpihna toh, thuummite' deihsakna leh thuumsakna toh in, tuni tanpha ka paitou thei a. Akal ah haksatna-lungkiatna omsek mah leleng, Pathian' hehpihna in deihsaktu, lungkiatna dinglam sang in ah thathawh na ding lam tamzaw in ah Pathian in hon makaih a ka kipak mahmah a, Pathian inle lampi hon geelsak hina inteh chih lungsim a om in hiaitan ah a ki paitou a, kipahhuai kasa a. Den a ka ma a gen, heutupa'n a gen bang in ah, ka innkuan uh hi ka hampha mahmah ua! Ka pa pen upa hi in ah huaizoh in ah ka unau ua pasal a lianpen leh ka unau ua pasal a neupen Pastor ahi ua, kou a tehtuah kal a omtegel khah Saptuam upa ka hi ua. Huchisung a kipan a MLA khawng mi'n a et chiang un ah "dirty politics" in a gen ua, himahleh huchibang a dirty politics chi a kalsuan di hilou in ah kenchu lungsim siangthou tak toh I gam puah ding a, puah taktak ut a, huai dia hong kisa kahihmanin, mipi ten ah na hon lungluut pih ua, kal na hon suanpih ua leh lohchinna hih ei a hi ding a, nidang a om kha ngeilou Lamka khua a, I awlmoh tamtakte semkha ding I hi chih kha a thumasa a kon gen hi henla.

Nidang in ah YPA khawng, Siamsinpawlpi khawng, Tuailai lak khawngah anakitel in ah, ma ana ki latou a. Huchin ah septheih bangbang, kalsuan theih bangbanga a ki kalsuan lai in, I gam hih puah ngaipetmah hita ahi chi'n ah, I lampite bangle a sia hi nawnlou in ah a muat tuk in ka koih a. Huaiziakin tuni a Manifesto, den a heutupan hon honkhiaksak hih, a taktak a telching a I om le hih I term sung a le Lamka khopi sung hi puccaroad a blacktopping zouvek ding khop a pan kila zouding ahi chih khah a ki gingta a.Huaiziak in ah ka family in ka thei ua, kei ka paikhelh leh le hon kaihingtu di, lamdik honhilhtu di, ka sanggamte, ka pate om ua, ka tanaute om uh chin a, huaiziaka lungkelou in ah tuabang a kalsuan ding a hong kisa kahi chih kha ka hongen masak utna ahi a.

Tulai I khovel, August 31, 2015 a kipan in ah I buaiziakin, salpha 9 leh salpha' wounded mi 60 vaalte amaute zahna I pia hi. Huchih sung in I gam a ding a kal a suanna te uah hi, ataktak a I gam in hih Constitutional Safeguard poimoh I hih man in, huai a dai kaih ut. Banah development angle ah den a ka gen bang in ah, niteng a gari Lamka khua ah bangzah in a pung a chih calculate le uchin, nikhat a hih gari 4-le-5 a pung ahi a.Huai gari 4-le-5 pung gige pen a lampi lah letbeh tuanlou, ngaihsak a omlou, horn mek hat a kitaituah ahih chiang in, traffic jam bang le nasa mahmah ta ahihman in, MLA a teelching I hih leh management thak khat, I lampi sizing thak khat, I khosung bawllem thak khat, huai lunggulh tinten a hong kisa ka hih man in, I lampi' kongzingte, I drainte ahihkeileh I ektui luanna dingte, mi gam a om thei bangbang ei gam a le omthei ding ahi chih kha kenchu ka muhna ahihmanin tuabangte septheih nadi'n ah nasem' puan hon silhsak le u chin, huai tungtawn a en I gam hi thil hong omngeilou lamdang I sak ding khop a bawl theih dia ki lamen ahi chih kha mipite theih di'n ka hon pulak ahi.

Tuabanah, I gam ah hi I et veng veng leh, election him him hih I chihchiang in ah miten ah "sum-leh-pai na hau ta a, MLA tuh sawm na hi" hon chi ua.Sum-leh-pai hauh ziaka MLA tuh di hileng ki tuh man ngeilou di ahi a. Himahlehleh Pathian' hauhsakna leh Pathian' pi na toh MLA tuh a, miten sum in vote lei mah le uh en chu bangmah, khut vuak toh kal suan lele, Pathian in hih mite lungtang a thu hon gensak leh ei a dia lohchinna omthei ahi chih lametna toh kalsuan ki sawm ahi a. Huaiziakin sum-leh-pai masuan ding kihilou in, Pathian in ah I gam bawlthak ding a kei honseh ahih nak leh, Pathian in ei hon seh ahihnakleh, I lampi hi hon honsak di ahi chih kha ka muang ngam ahi. Huaiziakin tuni in, keiziaka nouten ah haksatna na tuah uh ka deih kei a, zan zingkal a thuumna neidek a Bible ka sim in ah, Sam ah kana simkhak khat kon quote zual dia. Sam 69 na ah, mipi (kei hon deihsaktute) a ding a ka vaikhak ut hiai bang ahi a, Sam 69:6 "Bangkimhihthei Toupa, Pathian aw, nang hon muangte' tungah mualphouna tuntu hon hisak ken! Israelte' Pathian aw, Nang hon bete' tung ah zahlakna tuntu in hong pangsak ken" chih kha ka thuumna ahi a. Huaizohin ah neih-leh-lam ah, 1 Samuel 17 ah, David leh Goliath tungtang I thei dia, Neih-le-lam ah I kidempih' dingte Goliath bang a neih-leh-lam ah muanhuaitak taktak ngen himahle uh, David in ah a sailum tang nga toh vaisuanglot lel a leng Goliath zouthei ahihmanin, tuni'n huai Pathian bia, Pathian hing bia I hih man in, Pathian in hih David bang a mite simmohhuai, mite a ding a le neih-leh-lam a leng simmoh huai himahleng Pathian in hih ei adia kong hon honsak a, hiaibang hamphatna hon piak hih ki lamen mahmah ka hi chih athak in kon gen ut a.

Tuabanah tuni a hiah hong paikhawmte, neihziak hilou in, khatvei mawngmawng kei min in ah annkuang sawk khawm ni chi in ah, nek-leh-tak kanabawl ua, kuamah hon paisan lou a, I tawpchiang in ah limin-limkei leh a limthei pen dia kibawl ahih man in, I nektheih chi deuh uh nga kibawl ahih man in hon paisan lou a non nekpih uh kon ngen a.Vuahzu-daikai in le hon uap a I kipak a, vualzawlna' vuah ahi I chi a.

Huaiziakin mabanah hi khenkhatten ah kei BJP ticket a ding di ka hi, kei le LJP ahi chi in ah a gen thei ua.Ken hih, Pathian in hih MLA ka sawmna ziak pen ticket ziak ahi kei a, hilele ticket hih, lenna a Delhi I zin ding leh I zin sawm thu I gen a, himahleh aloutheilou a hi khe a paitung zoulou di I hih man in ticket a ngai a Indigo hia, Kingfisher hia, JetAirways hia chih mah bang in ah, ei a ding bang a leng I gam a dia hoih zo ding ahih leh leng ticket lak a huai tungtawn a kalsuan kisawm ahi a, huai ding in le ma a ki la a. Heutute' deihsakna tungtawn inle tutan inle saupi a ki tung ta. BJP hih I gam toh kituak dia aw chih bang, mipiten ah I gam hih I bawl tak tak theih na di'n ah ticket hih poimoh hi'n i thei a, himahleh, bang ticket tungtawn a I gam bawlthei ding I hi hiam chih nou kei sang in le na thei zo ding un ka gingta a.
Huaiziakin ticket BJP hi in abang-abang I lak lele, sa-ik lou in ah, BJP bang le. Pastor khat in ah ka houpih leh, bang ticket in MLA na tuh dia a chih leh, tulaia kithang pen chu BJP ahi a BJP ka hihmel kachi ka chihleh,a huchih in ah I pangkhawm thei dia hia hon chi a. Akhonung in ah, khawl dih I pangkhawm theihna di point om ahi a hon chi nawn a, MNFte 1960.. leh chih a India sorker toh a kidou lai un Christian ngen ahi ua, himahleh a survive na di un ah, a nam survive na di un ah, Communistte toh kizom in ah India a dou uh ahi. Huchimah bang in ah, a poimoh hun a I dam na ding ahihleh, BJP I lak lele poilou ding ahi chih kha I lungsim ah koih lehang uthuai kasa ahi. Tuni'n deihsaktu hong paikhawmte, noute toh kalsuan khawm a, ma I sawn touh nak leh Pathian in hih ei a ding in ah hun hon honsak ngei ding I lam en a, khatvei mawng mawng Lamka khua a thil omngei nailou, tuni a hiah manifesto ah sautak/tamtak kon gelh a, huai a te tampi hon elaborate sawm ka hikei a, himahleh kei hi nidang pek apan a anaphilanthropist him him ka hi a, YPA Lamka Block ah 1995 /'96 /'97 chih a, heutupa Vungzathang (Pa Thang Vungzathang) bang om hi'n ka thei a, amaute toh ka puak lai bang in ah Lamka khua a unit tengteng ah free blood donation camp "na blood group thei in", chi'n bang kana taikual ua. Huai I taikualh kha nak phatuam lotel 1997 buai in honlap a sisan neitu bang in ah mi'n hon phone ua, ki buaipih in ah huchi'n ah drive bang ana kibawlkha. Huchiin ah saptuam lamah, heutute' deihsakna in ah dinmun poimoh tuamtuam, ordination tanpha bang tangtou in ah Pathian in hon domsang a. Bangteng hileh I gam pen puah tak tak hunta ahihman in, sia-le-pha theihna a Pathian' lau kawm a, amah zahtak kawm a, amah min gensetu hilou ding in ah, kalsuan I ut a, I gam puah ut a hong kisa ka hi chih mipiten a thak a na hon theihpih uh ka hon ngen ahi.

Tuni a hiah na hong paikhawm ziakin un ah ka kipak mahmah ua, a thak in ah na thuumna uah, na mimal thuumna uah na hon delhzui ua, miten neih-le-lam/sum-le-pai in vote zong in kalsuan mah le uh eiten zaw I suan ding, Pathian in gam bawl ding a hon deih ahihman in huai a bawlna di chance kipiak na di hun lem in ngai in huai din pan hon lakpih le u chin chih ka hon ngen ahi. Ka zawlpa (Langkhanpau) hong hoh a, amah MDC Chairman le ahi a, huaiziak a hong hoh hizolou in ah, ka zawlpa ahih ziak, ka inndongta a ka zawl ahihziakin ah aman le hun saulou beek, kam khat/kam nih bek gen ut nei din ka gingta a, amah hih hun kon pe dia.Tuni a hong paikhawm deihsaktute, vuahzuk ziak bang a tutmun lem hetlou himahleh hon tutsakte tung ah kipahthu ka hon gen ahi. Ka zi, denchiah a mel thei tumlou bang ana om kha le u chin, MLA bang in hon chingsak taktak hile u chin, ka zi mah toh le ki deal kha tam zo di'n kon gingta a, amah le hiai lam ah ka taklam ah hong dingzual henla, a min Chingthiannem ahi a, Nenem chi'n ka sam ua, kei sang a hi mi deal le siamzaw ahi. Aman a buaihuaite deal siam ahi. Huaiziakin, hichibang sai ding bang in leng I zi te bang in hong back up hetkei in ah, hon muk piik san le ule ki taang theilou di ahi, aman nupa kituaktak in hon kalsuanpih a, amah tung ah leng kipahthu ka gen ahi, ana tu nawn henla. Hiaiteng in ah kei hun ka honzou di. Kakipak e!