Aw... Nang Zingchiang

lovely ginom hangshingHuan huchi a hong hi a, Muanpu kichi tuh a hongpiang a, Innsung nuam tak in a hongkhan khia a, nu-leh-pa deihsak in hong om hi. A lawm leh vualte toh kimawl zel ua, a mah utte aki mawl pih ut louh chingun heh lou in “Poikei zingchiang omlai” chi zel hi.
    Muanpu tuh honglian huaihuai in, skul hong kai hi. A mah a diing in, a skul uh munnuam pen hong hihi. Lawm thak, mel thak, thil thak te hon muh chiangin ki pak thei mahmah hi. Nikhat a skul kaina ua a lawm hoih mahmah khat toh hong kisual kha uhi. Himahleh Muanpu in ngaihdam leng ngen nuam lou in “Poikei zingchiang in” ka thuk na diing chi hi.
    Skul hong kai touzel in a lawm te toh nuamtak a a hong omlai un, pawl X honzou uhi. Mabaan sung zom diingin Muanpu College dang ah hong kaihi. Mithak leh lawm thak hon neinawn a, skul a a lawm luite natawm hon manhilh hial ta hi. A lawm luite toh a ki muh khak chiang un ki theih khem moh bawl zel hi.    
    Hunte hongpai zelin Muanpu in college honzou in, sepna hoihtak khat hon nei hi. A nnasep na a a sangzaw (promotion) ut ahih ziakin a lawmte toh kihou manlou zen in buaithei mahmah lian hi. Huchi lai’n zi hoih tak, a melhoih, zuangzen tak mai khat hon nei hi. Huchi’n gil a gahgoutan nih hon nei uhi. Muanpu in a sepna a tha-iit thei lua a hih man in a zi-leh-tate toh hunzang man ngeilou in, a tate piangni leng theilou in hong om hi. Muanpu ngaihdan in bel a sepna ua a sangpen zou masa dingin huai a zoh chiang a azi atate toh nuam tak a omta diing chi a plan hoihtak nei hi. Huchi lai’n nikhat bus accident na ah Muanpu zi hong si hi. A zi it mahmah toh hun nuam tak zangding chi a hun lem a bawlbawl te zangman lou a a zi in hon sihsan chiang in a zi luang tung ah kah chih tak in kap zoizoi hi.
    Kha nih bang hongpai in  a sepna ah honsem nawn a, atate toh leng omkhawm man ngeilou nawn hi. A tate hon lian tou in zi-leh-pasal hon neichiat ta ua. Innsung nuam tak ah ahong khosa ta uhi. Muanpu zong asepna a promotion mutou zel in hong pension ta hi. Hong pension chiangin a mah vuak om ta ahihman in huai lai a azi leh tate omding dan hongphok thak chiangin kapkap maihi. Kapkap leleng phatuam nolou ding ahi chih thei leleng a zi it mahmah lim amuh chiang in kidek zou nolou in zaikungtung ah mittui luang in kapkap mai hi.
    Hun hongpai in Muanpu nikhat sih ding ngak in lupna tung ah hong om a, hinkhua haksa tak leh lunggim takin si hi.

MORAL:  Hun in mihingte a dingin beini nei ngeilou hi. Na omdan na ki theih ma in, na hinkhua saupi tung ta na hi kha ding. Mi toh na kinak khak leh a hun lai’n ngaihdam ki ngen tuah un. Na lawm leh vualte toh na kimuh khak lai un ki hisak lou in kamsiam takin kihou in. Mailam hun a na thil som/bawl (plan) te a kikhel ma in hihfel in.
    A tawpna dingin, mi kua hiam na ngaih mahmah ahih kei leh hoih na sak mahmah omleh gen pahin. Hun in nang hon ngak keiding. A hunlai in gen pah mai’n. Zingchiangzingchiang chi’n bangmah hon tung keiding.
    TREASURE TOMORROW AND DON’T LIVE A LIFE OF REGRETS…..!!!!!!

.