Sanggah Luankhi Chikleh Hulding Hiam

 article-logoBUNG I

Singtang kholian lua hilou inn 60 vel om nakhua ah nupa ki itleh kingai mahmah khopkhatten tapa melhoihtak a honnei uhi. It leh hawmthoh mahmah in ahon kem ua naupang Khualpu kum thum a phak kum in a nu'n damlou khol hilou in a sihsan a,apan azileng sun a a utbang tak ale kapthei zezen lou atapa itmahmah Khualpu et kol hong ngai a khitui a guk in a nulnul mai hi.A zi ngai a akah chiang in atapa in "pa,bang chi e" chih leh kahpih athuah zel a,atapa lungnat ding alauhziak in kidek teitei a sawm hi. Khualpu pauthei pan ahihman in a nu bang chi a chihtheilou in akhen chiang in apa kiang a anu akan kialeng hilou in 'kanu kangailua' chin akapzel a apathuak a behlap mahmah hi.

Louma lah khohlouh theihlouh ahi a Khualpu donding neituanlou in atapa angpuak in lou ah akuanpih zel a nupi lungleng theiten a guk in akah pihpih uhi.Adeihsaktu ten zithak neiding in Khualpupa a kunkun ua,amanbel zithak neileh a itluat atapa ittak a akeppih louh khakding alauhziak in zithak neih ding hi asakei hi.Huchi inn kha lisung bang khitui naptui toh apata ua loukuan, singpuak,annhuan, tuitawi ahonthuah chiang in Khualpupa genthei a hong kisa petmah a Khualpu keppih ding lunggulhna a honnei a, huchih hun a nungak lengkul khat ana hehpihdiak a atheih khat avadawp sak a aman le lem a sakman in ahong kiteng uhi.

Khualpu'n a hihleh anumel theilai ahiman in anuthak "NU" chin a sam ut kei a,ngaih leng angaikei hi. Apa'n nanu ahi a chihchiang in 'kanu hikei,kanu huchi,kanu khachi....' chi in anu ngaihhuaina teng agen khumzel a akhenchiang in apa a kisuanglah sak zezen hi.A innkuan un lou ahongkuan khawmzel ua huaikum in buh leh bal ahon hau ua upa te'n innsung a sihna a omkum a buh leh bal kihau a nachih uh a dik mahmah hi.

Khualpu kum 4 a hong hita a mibang a laisiam ahong hih dinglam etna toh akhua ua sikul a hon kaisak uhi.Khualpu sikul kaitawp chia na etkol ngaiding ahihziak in a nunawn in inn-ngak in a ompih zel hi.Khualpu in lah a nunawn ngaithei mahmah lou in a om mawk a huai in a nunawn suheh a hiding a niteng chihphial in akivaw kap gige uhi.Khualpu in a nunawn vuakdan a pa hongtun chiang in agenzel a huai in a nunawn a suheh deuhdeuh a a ninawn chiang in a hahvuak semzel hi. Huchi kawmkal ah anunawn in tapa melhoihtak a hon nei zaw mah a Khualpu a ding a gentheih kipatna ahonsuak maimah hi. Khualpu in bel nauhong piang adeih luatziak leh a hun honsawt takziak in a nunawn a nubawl theideuhta a,a sang gampa naungek a khoihkhoih ut a 'kei nau' chi in akinei sak mahmah a anauthu genpen in anei hi.Himahleh a nunawn in a khoihnat khak ding alauhziak in a zuutding natan le aphal kei a,Khualpu akhasethei mahmah hi. Apa omhun a anau kiang a kineisak tak tuthei ahihman in apa loukuan louding in angen zelzel hi.

Nupi khenkhat pasal te sep seppih lou inn ngak lawikhat ten Khualpu nunawn kiang ah amahta in a innsung gou uh luahkhalou ding ahih dan Khualpu nunawn avagen pih sek ua,anunawn in Khualpu amuhdahna a khangsak semsem hi.Khualpu in nu a chih noplouh nidang in poi intheikei mahleh atapa Chinpu hongpian nung in poi ahonsa thak a alungsim ah nu hon chi utlou in ahonglet chiah innsung le hontangsak louding chihna nei in naupang neuchik hazatna a nunawn in hon nei hi.Anini in Khualpu in betkah,bilhek kah a thuak a pung hulhul hi.Gilkial mahmah in sikul kai a hongtung a ann kithuk theinai lou ahihziak in annthuk sakding a anunawn a nget lel inle thuksak ma in vuak athuak masa gige hi. Akhen chiang in annkhing omlou in a na omzel a Khualpu gilkial vungvung a a om hun atam mahmah hi.

Pathian vualzawlna ziak a anu le paten a lamkhiak neih le lam, singtang adia thupi tham mahmah te ziak in Khualpu gentheihna kipan ahimai hi. A deihthoh mahmah a nau a hong khanlet tuk in amah gentheihna a hong khanglian a...Aziak dingtheihlouh in vuak ahongtuak deuh gige hi. Sikul kaitawp,sun gil kial sun ann thuksak dia a nunawn a ngetchiang in talkiuh hiam biangbet hiam athuakzel kialeng hilou in innsung apan pawtdia chiangtoh delhkhiat a tuak mun mahmah hi. Huchih hun in Khualpu in thil omdan a theisiam kei a kap keuhkeuh kawm in a sumtawng uah a sisa anu mel le atheih nawnlouh damlai a anopsak laikhawng a ngaihtuah zel hi.Akhenchiang in gilkial lua in zingkal a sipi kisukna neng sum sung a bangte khawng liak in sumtung ah a ihmut suak hun atam mahmah hi.

BUNG II

Naupang chihmah tak tunia atuah azingchia theinawn lou in anunawn kiang ah ann angen a piak naksang in akiang a siamchiang kikoih in a nunawn in dawm hetlou in "niteng a ken nang honvakvak ding maw,katapa goudingteng luahtu ding nahin sang in sizaw lechin hoihzaw in teh" chikawm zuauzuau in asat ek ek a Khualpu in nasalua in "nu ei,nu ei nalua" a chih leh "bangdia nidang ale nu hon chi utlou tua nu hon chi" chin a sat beh lai a Khualpu nasa in sibup phial in akap a, a zepna golhpai zengzungte a muh in anunawn kisik thak in ann avathuk sak a Khualpu sam buching a man in ann kuang ah a tusak hi. Khualpu in a nunawn zepna ma zut hianhian in agil kialpetmah ahi dia ann ane hi.Anunawn zepna nasa mahleh gilvah tak a ann nethei ahihman in akipak mahmah hi. Azepna ma aphei leh anung a ahualpaite Khualpupan muleh hoihlou ding chihthei in singkuang sung a Khualpu puan thakte Chinpu in a silhtheih hun a asilh dia akepte khat valakhia in Khualpu a silh sak a Khualpu a kipak mahmah hi.

A nunawn a pan a thuaknate apa kiang a agen in azingchiang a athuak kibehlap zel ahihdan ahonthei a gen ut pipi in agen ngamkei zel hi. Anunawn inlah apa om chiang in aduat mahmah a genlele apan gingtalou dingchih thei in agen ngam kei a,apa loukuan lou a inn a omding in angenzel a huailah singtang loukhou ading in ahitheikei zel hi.

Nikhat tuh Khualpu sikul kaitawp inn atun leh anunawn a na omkei a anau Chinpu bokvak theita lupna apan anakia a kap Khualpun a vapom hi. Anunawn daileng kintak a hongtai in Khualpu a muhtak in "bangdia katapa thahsawm" chi in chiangtang in Khualpu zep chitak in a hongzep a Khualpu nasalua in a bultung kaptheimah leh kapkhetheilou in a sidaang keuhkeuh zezen hi. Akahdan lamdang lawtuam ahihman in a innsakpi uh lung himoh a vadelh a innkong atunleh Khualpu a nunawn in van paih a inn kong a apaih khiat in adengkha phial a "lawmlawm tel maw khual,natun mual liamsa sabang nazui himai lechin maw" chi a kap keuhkeuh in Khualpu tawm in a nung khawng a betsak leh ahong kapkhethei a a inn uapaipih in anunawn zepna ma khawng tuilum in a zutsak a khitui tampi seng in kahtam a loulou hi.A nunawn ki awilou deuh a hiding a Khualpu avapi dek a Khualpu bel lau in pitek ang kawi in "pi, kei nangkia om ding" a chi a huchia omlai a nunawn in zep utlai maw chin avasat khia a,pitek in "huchih zezen keivo,gentheih kikhel lou eive" ana chih leh anunawn in "pitek gilou,ka inn sung nangsai ding omkei" a chihsan zawmah a Khualpu sam a kai in apaipih hi. Khualpu bel lau a ling kekeuh zezen leh kapngam nawnlou in a om hi.

A zepna mate selvual a hinawn kei chih atheihziak in Khualpu a leh bawlhoih zezen a alungsim khat ah apa kiang a gending dan gelh in atawp ah a kiang a Chinpu om gawl a khutchin in aphuai ek a Chinpu chi ngek tak ah khutchin ma alang denduan hi. Khualpu in anau hehpih mahmah in a pom a anunawn in nidang bang in bangmah agenlouh ziak in akipak mahmah hi.

Nitak ahong hi a apa gimpetmah in loukuan a hongtung a avan vasang kawm in "tuni a Khualpu'n anau thah anasawm tel eive,tuakman keileng inau si ding himai a" chin kapkawm a gen in Chinpu gawl akhuatna a ensak a apaleng agimtoh heh in a kiang a singkhuah lazok in Khualpu a sat ek ek hi. Khualpu'n "pa,hilou,hilou" chia a gendek chiang in kamit a kamuh hi non khemzou keiding ding chi in naupang zepna dia kilawmlou zen in atapa huihmut dingleng a phallouh azithak ziak in a zep ek ek hi. Anunawn thumu kisamahmah in "naupang huchitel a vuakding hilou ahi, iheh lele kam a genthoh ding ahi" chi in Khualpu a vapomkhia a.. Khualpu nasa a kaptheilou zezen kizepna ma a zutsak a Khualpu in na asasemsem hi.Anunawn bawl gentheihna kiatuak lou a apian napa nasan in ganhing zep a azep mai Khualpu in a theisiam theikei, theisiam ding aleng akum in a chin naikei himhim hi.

Anunawn hihfuh a kisa mahmah mai a huaini a pan in Khualpu gentheihna kipanpan lel ahita.. Khualpu inlah apa lawmlawm in huchia ahih zezen ding gingta ngeilou ahihman in ahaksatna gen ngam nawnlou in athuak peuh amahkia in athuakta a,himahleh leitung a it tuding aneihsun apa ahihman in apa a itna akiamtuan kei hi. Ahihkhelh omkei mahleh Khualpu in niteng in vuak leh chiang asat athuak gige hi. Naupang kum giat lel himahleh nekding om gegu a gilkial dangtaak thuak in alawm leh a gualte a engthei mahmah hi. Akhenchiang in sikul kaitawp innsung a lutsak louh a nitak apatun huntan inn kong a om hun atam mahmah a huchih hun in apakiang sunitum pawt a inntung pan agen in a om a apa tai leh zep atuakmun mahmah hi.Khualpu gentheih dan khosung nupite houlim na a himaita a, hehpih in annkhing mehkhing nabaksak utmah le uh anunawn in avabuluh zelziak in kuaman a deihsak bang un a nesak ngamkei zel uhi.

 (Kisunzom tou zel ding ahi)

.